Dům zahraniční spolupráce a Česká centra uzavřely memorandum o spolupráci

V pondělí 25. června bylo v předsálí Masarykova bytu na Ministerstvu zahraničních věcí slavnostně podepsáno „Memorandum o spolupráci Českých center (ČC) a Domu zahraniční spolupráce (DZS)“. Memorandum podepsali ředitelka DZS Dana Petrova a ředitel ČC Ondřej Černý. Vzhledem k tomu, že společným cílem ČC i DZS je snaha o zvýšení povědomí o České republice a posílení jejího obrazu v zahraničí, zavazují se tímto obě instituce k dlouhodobému vytváření příznivých podmínek k efektivní a účelné vzájemné spolupráci, koordinaci přístupu a jednotného prosazování společných zájmů.  

Dům zahraniční spolupráce a Česká centra již v oblasti vzdělávání dlouhodobě spolupracují - konkrétně na poli propagace a podpory českého vysokého školství v zahraničí a iniciativy Study in the Czech Republic, formou společné organizace veletrhů vzdělávání i přímou účastí DZS na projektech, prezentacích a dalších akcích ČC.
„Jsem moc rád, že jsme dokázali spojit síly a snažíme se společně dosáhnout synergie mezi našimi resorty. V připravované strategii klademe důraz na otázky vzdělávání a výuky českého jazyka v zahraničí, i proto je pro nás toto memorandum velmi důležitým milníkem,“ říká ředitel ČC Ondřej Černý. Důležitost meziresortní spolupráce zmínila i ředitelka DZS Dana Petrova: „Za zásadní považujeme možnost využít zdroje a kapacity obou institucí tak, abychom dosáhli maximálního efektu při propagaci českého vysokého školství a celkovém zviditelnění České republiky v zahraničí“.  

DZS a ČC chtějí dosáhnout společného cíle především vzájemnou výměnou informací, identifikací příležitostí pro spolupráci a vzájemnou propagaci, koordinací společných aktivit, výměnou znalostí, zkušeností, dobré praxe, společným jednáním expertních týmů či účastí svých zástupců na relevantních jednáních.

Slavnostní podpis proběhl pod záštitou náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Dany Prudíkové a náměstka ministra zahraničních věcí pro řízení sekce evropské Jakuba Dürra. „Naplnil se sen propojit dvě různá pracoviště, dva světy, které ale tak různé nejsou a měly by být propojeny automaticky. Věřím, že výborně nastartovaná spolupráce bude dneškem počínaje ještě efektivnější,“ dodává J. Dürr,.


Dům zahraniční spolupráce
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz.

Česká centra
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Více informací je k dispozici na www.czechcentres.cz

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 26. 6. 2018