Evropskou jazykovou cenu Label 2018 získalo osm českých projektů

Na MŠMT byla dnes předána už sedmnáctá Evropská jazyková cena Label. V letošním roce byly oceněny projekty zaměřené na inkluzivní přístup k jazykovému vzdělávání, výuku jazyků prostřednictvím zahraničních výměn, rozvoj spolupráce v příhraničních regionech a cizí jazyky jako součást celoživotního vzdělávání. Tato aktivita je součástí celoevropského programu Erasmus+ a v České republice ji ve spolupráci s MŠMT každoročně připravuje Dům zahraniční spolupráce.

Odborná porota složená ze zástupců MŠMT, jazykových institutů a DZS vybírala z celkem čtyřiceti přihlášených projektů. Zástupcům projektů předaly ocenění náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT Dana Prudíková a ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrová.

Projekty oceněné Evropskou jazykovou cenou Label 2018:

1. Název projektu: Wir bauen Brücken
Organizace: Základní škola Přimda, okres Tachov

Na projektu Wir bauen Brücken spolupracovali žáci z Přimdy a slovinského Cerkna. Projekt byl inspirován oslavami 700 let od narození Karla IV. Žáci se díky projektu blíže seznámili s historií středověké Zlaté cesty spojené s Karlem IV.  Svým kamarádům ve Slovinsku pak nabyté znalosti zprostředkovali formou prezentací a kvízů. Slovinští partneři se zaměřili na hudbu česko-německého příhraničí, pátrali po českých stopách ve Slovinsku a rovněž připravovali pro své české kamarády různé úkoly a kvízy. Porota ocenila zejména výrazný přínos pro výuku druhého cizího jazyka. Přestože žáci obou škol byli v němčině začátečníci (úroveň A1), práce na projektu jim dopomohla k vzájemné komunikaci a motivovala je k dalšímu studiu jazyka.
Výstupy: https://twinspace.etwinning.net/25623

2. Název projektu: Keška v galerii
Organizace: Národní galerie v Praze

Cílem projektu bylo provázat učení se cizím jazykům s obrazy v galerii. Představuje se jako pomocník při poznávání jiných oborů, v čemž spočívá její inovativnost. Snaží se rozvíjet schopnost autonomního učení, tedy mimo školní prostředí, do něhož se mohou zapojit celé rodiny. Součástí projektu je kniha Keška v galerii, nestandardní ilustrovaná učebnice angličtiny sloužící jako materiál při samostudiu i jako doplněk ve škole. Kromě nekonvenčního způsobu výuky také představuje ze sbírek Národní galerie v Praze deset obrazů známých malířů, které jsou použité jako obrázkové slovníky a rovněž odkazuje po pečlivém zvládnutí všech úkolů ke geocachingu v interiéru Schwarzenberského paláce v Praze. Úroveň vyučovaného jazyka se pohybuje mezi A2 – B1 podle Evropského referenčního rámce.         
Výstupy: www.ngprague.cz/keska-v-galerii-1

3. Název projektu: Lively English book for children
Organizace: Základní škola a mateřská škola Sivice, okres Brno-venkov

Projekt se zaměřuje na posílení formálního a neformálního jazykového vzdělání ve vyučování i mimo něj, nejen u žáků, ale i všech účastníků projektu. Posiluje motivaci a potřebu jazykového vzdělání ve spojení s prací s moderními technologiemi s využitím individuálního žákovského a učitelského potenciálu. Hlavním výsledkem práce žákovských a učitelských týmů je elektronická kniha angličtiny všem veřejně přístupná. Na tvorbě této knihy se podílely všechny partnerské školy. Vzniklo 8 tematických lekcí, které jsou zpracovány jak formou digitální (e-book), tak formou tištěnou. Výsledný produkt byl ověřován nejen v rámci každé partnerské školy, ale i na dálku pomocí videokonference a v reálné podobě setkání českých a slovenských dětí v Sivicích a Trenčianských Teplicích. Po dobu těchto setkání měli žáci zvláštní lekce angličtiny s využitím e-booku. Největšího pokroku žáci dosáhli v oblasti osvojení slovní zásoby, frází a celkového zlepšení úrovně znalostí.
Výstupy:
https://twinspace.etwinning.net/9368/pages/page/50552
https://twinspace.etwinning.net/9368/pages/page/67593
  

4. Název projektu: El que lee mucho y viaja mucho, ve mucho y sabe mucho (Miguel de Cervantes y Saavedra) / The One Who Reads A Lot and
Travels A Lot, Sees A Lot and Knows A Lot
Organizace: Slezské Gymnázium Opava

Projekt partnerství v rámci programu Erasmus+ vytvořilo Slezské gymnázium, společně se školami z Norska, Švédska a Španělska. Jedná se o soubor aktivit, jejichž společným jmenovatelem je péče o zdravý životní styl ve zdravém prostředí. Každý partner se zaměřil na jiný aspekt tohoto tématu, tento aspekt byl akcentován při společné práci v rámci partnerských setkání. Pracovním jazykem byla angličtina, žáci tento jazyk aktivně používali ke komunikaci, učení se i prezentaci.
Výstupy: www.elqueviaja.eu

5. Název projektu: Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině a zavedení výuky předmětu ošetřovatelství v němčině na Střední zdravotnické škole Beroun
Organizace: Střední zdravotnická škola, Mládeže 1102, Beroun

Projekt zaměřený na rozvoj jazykových kompetencí pedagogických pracovníků školy s dopadem na rozvoj jazykových kompetencí žáků byl realizován v rámci programu Erasmus+, Klíčové akce 1. Do projektu byly aktivně zapojeny čtyři pedagogické pracovnice, vyučující ošetřovatelství, anglického a německého jazyka. Podílely se na projektu již od přípravné fáze, kdy podstoupily kulturní a jazykovou přípravu před konáním zahraničních mobilit. Po jejich absolvování na základě nabytých znalostí a zkušeností vypracovaly prezentace pro své kolegy, sady pracovních listů, které ověřily ve výuce a sdílely na projektovém webu, uskutečnily řadu seminářů, publikovaly články v regionálním i odborném tisku. Největším inovativním přínosem projektu byla tvorba unikátní konverzační příručky „Komunikace s anglicky mluvícím klientem pro zdravotní sestry“. Tato publikace vznikla ve spolupráci vyučujících angličtiny a ošetřovatelství za podpory partnerské organizace školy, Rehabilitační nemocnice Beroun a stala se výukovým materiálem nejen pro studenty školy ale, slouží mnohým zdravotním sestrám přímo v praxi jako praktický rádce do kapsy.
Výstupy: http://erasmuspluszsberoun.webgarden.cz

6. Název projektu: Let Us Speak
Organizace: Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec

Projekt realizovala třinecká škola spolu s partnery z Rumunska, Bulharska a Turecka. Projekt se zaměřil na rozvoj základních komunikativních dovedností v anglickém jazyce a snižovaní strachu a ostychu z mluvení, který vzešel z průzkumu ve všech zmiňovaných zemích ještě před jeho zahájením. Šetření ukázalo, že většina škol postrádá přímý kontakt s reálnou angličtinou, ve které žáci mají projevit schopnost komunikace. Pravidelnou komunikací se spolužáky ze zahraničí pomocí Skype konferencí a realizací projektových aktivit se podařilo tento stav výrazně a pozitivně ovlivnit.  V průběhu mobilit vytvořili učitelé partnerských škol nový unifikovaný způsob hodnocení mluveného projevu k určení jazykové úrovně žáka „Speaking Assessment Guide“, spolu s knihou testů „Book of Speaking Tests“.  Součástí projektu byly teambuildingové kempy zaměřené na komunikativní, kooperační, kreativní hry a hry na řešení problémů. Výstupem se stala kniha teambuildingových her, „Megabook of Team Building Games“, která má široké využití nejen ve školním prostředí.
Výstupy: https://letusspeak.webnode.cz/

7. Název projektu: eljub Club DDM Jihlava
Organizace: Dům dětí a mládeže Jihlava

Eljub je zkratka pro Evropská literární setkání mládeže realizované ve spolupráci s Rakouskem s cílem umožnit mladým lidem neformální setkávání, jejichž hlavním komunikačním jazykem je němčina. V rámci činnosti eljub Clubu probíhají dvoudenní jazykové workshopy, kde se účastníci prostřednictvím jazykových her zdokonalují v němčině.  Zároveň mají účastníci eljub Clubu možnost zúčastnit se neformálních aktivit v zahraničí. Cílem není jen zdokonalit vlastní jazykové dovednosti, ale prostřednictvím setkání rozvíjet interkulturní dialog mezi různými skupinami mládeže.
Výstupy: www.eljubclub.eu


8. Název projektu: Krok za krokem k efektivnímu vyučování na málotřídní škole
Organizace: Základní škola a Mateřská škola Bukovec

Projekt Krok za krokem k efektivnímu vyučování na málotřídní škole byl dvouletým projektem vytvořeným pro potřeby jedné organizace tvořené málotřídní základní školou a mateřskou školou. Pedagogové se svým zapojením do projektu snažili získat co nejvíce nových zkušeností z oblasti pedagogické a metodologické – v jazykovém vyučování, v oblasti managementu, výchovy ke zdraví, pohybové výchovy a v oblasti využití ICT ve výuce. K dílčím cílům patřilo zvýšení motivace pedagogů k jejich další práci a k dalšímu vzdělávání. Projektových aktivit se zúčastnilo celkem sedm pedagogů. Projekt rozšířil pedagogům jejich rozhled a poskytl jim množství nových cenných zkušeností a informací. Přestože se jedná o malou školu a organizace výuky je náročná kvůli spojování ročníků, na základě nových zkušeností ze zahraničních kurzů byly již v průběhu projektu zaváděny do výuky minilekce CLIL, s cílem zlepšit jazykové vybavení žáků.
Výstupy:
www.zsbukovec.cz

http://www.zsbukovec.cz/index.php?p=erasmus
http://www.zsbukovec.cz/index.php?p=clil

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 27. 6. 2018