Novinky školního roku 2018/2019

Nabízíme přehled změn, ke kterým dochází ve školním roce 2018/2019 a statistické odhady počtu žáků na jednotlivých stupních škol.

Změny ve školním roce 2018/2019 – novinky

Pamlsková vyhláška

• Od září začne platit novela tzv. pamlskové vyhlášky, která zmírní dosud velmi přísné normy na obsah cukru, tuku a soli v potravinách povolených k prodeji ve školních bufetech a automatech.
• Zmírnění iniciovalo MŠMT, úprava výživových limitů proběhla ve spolupráci s MZdr.
• Díky zvýšeným nutričním limitům se rozšíří sortiment bufetů např. o kvalitní masné výrobky (šunky nejvyšší jakosti), ochucené tvarohy nebo sýry. Dále půjde o pečivo s významným podílem cereálií nebo semínek, jemné pečivo s vysokým podílem ovoce. Bufety budou moci nabízet např. pečivo + máslo + šunka a/nebo sýr + zelenina nebo výrobky z ryb za předpokladu minimálního obsahu 50 gramů masa ve 100 gramech hotového výrobku.
• I upravené limity stále respektují aktuální platná výživová doporučení.

Nová pravidla pro nejnižší počet dětí ve školní družině

• Doposud vyhláška upravovala pouze nejvyšší počet. Nově se reguluje také nejnižší počet, přičemž obecně je to 20 účastníků z 1. stupně ZŠ a další oddělení je možné otevřít při naplnění ostatních v průměru 27 účastníky. Družiny při malotřídních školách však mají výjimku a mohou fungovat dokonce již při 5 účastnících.

Zpřesnění pravidel pro nejnižší počet dětí ve třídě v mateřských školách

• Vyhláška nově řeší i dosud výslovně neřešenou situaci nejnižšího počtu dětí u 2 a 3třídních mateřských škol, kdy právní úprava obsahovala mezeru.

Dílčí změny ve financování regionálního školství

• Bude zrušena nutnost schválení pozice asistenta pedagoga ze strany ministerstva, respektive kraje proto, aby mohl být financován ze státního rozpočtu.

Novela vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení a nová vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení, které upravují problematiku předávání údajů.

• Vzhledem k budoucí změně financování se upravuje struktura sbíraných údajů a stanoví se nově, že školy budou zasílat před koncem školního roku odhad personální situace v následujícím roce, aby bylo možné předpovídat, kolik prostředků na platy bude nutné ve státním rozpočtu vyčlenit.

Úprava pravidel pro vytváření víceoborových tříd

• Doposud žádná pravidla neexistovala. Nově vyhláška omezuje, jaké žáky je možné spojovat do jedné třídy, kolik oborů může v jedné spojené třídě být. Zároveň však přechodné ustanovení stanoví, že dosavadní spojené třídy mohou v daném složení pokračovat.

Úprava zdravotnických oborů vzdělání

• Začala platit v srpnu, do skupiny zdravotnických oborů s maturitou se nově zařazuje obor praktická sestra a masér ve zdravotnictví, do skupiny zdravotnických oborů VOŠ je to obor diplomovaná dětská sestra. Obor praktická sestra nahrazuje obor zdravotnický asistent, do kterého v letošním roce nastupují poslední první ročníky.

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících

• V mezirezortním řízení, na vládu by měl jít v září.
• Novela by umožnila řediteli školy uznat kvalifikaci i odborníkovi z praxe. Ředitel by měl možnost uznat tento předpoklad odborné kvalifikace nejvýše na dobu 4 let, podle upraveného návrhu to bude nejvýše na dobu 3 let, což je doba odpovídající součtu doby adaptačního období začínajícího učitele (2 roky) a standardní délky doby studia pedagogika pro učitele odborných předmětů (1 rok).


DALŠÍ TÉMATA:

Změny v maturitách
Pro podzimní termín maturit

• Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů. Dosud byli ve validačních komisích dva odborníci, nově budou tři.
• Cermat také bude v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech a v případě, že bude zjištěna chyba, přijme opatření k nápravě.

Od října 2018
• Od 1. října 2018 začne platit tzv. technická novela (tzn. nedotkne se podzimních termínů maturit, které se konají na začátku září 2018).
• Zavádí se dvě nové kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti mají nárok na přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (příklad: diabetici a epileptici s cílenou medikací, která může mít tlumící účinek – je jim umožněno 25procentní navýšení času; žáci se sluchovým postižením, kteří komunikují v mluvené češtině a k porozumění mluvené češtině musejí odezírat – k řešení zadání zkoušek potřebují navýšení času o 100 %).
• Navyšuje se základní doba trvání didaktického testu z českého jazyka a literatury.
• Délka trvání konání písemné práce z českého jazyka a literatury zůstává stejná (110 minut), ruší se však pravidlo rozdělení času na volbu zadání (původně 20 min.) a vlastní vypracování práce (původně 90 min). V průběhu zkoušky si nově mohou žáci změnit volbu zadání práce.
• Konkrétní termín jednotlivé zkoušky ředitel školy nově zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to z důvodu vyšší transparentnosti.
• Cermat zveřejnění výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v podzimním zkušebním období nově do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky. Pro jarní zkušební období se v tomto směru nic nemění.

Ve střednědobém výhledu:
• Bude rozšířen okruh expertů z odborných institucí, se kterými jsou podoby testů konzultovány a kteří se podílejí na kontrole testů z obsahového a testologického pohledu.
• Nyní se na přípravě testů podílejí např. odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd, Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, Jednoty českých matematiků a fyziků i odborníci z vysokých škol. Do budoucna by se na testech měly podílet i instituce podporující výuku cizích jazyků v zahraničí (osloven např. Goethe Institut).

Reforma financování regionálního školství

• Reforma odložena o rok, některé dílčí změny budou spuštěny od ledna 2019, naplno pak začne platit od ledna 2020.
• V listopadu 2018 bude vyhlášen rozvojový program na rok 2019 na vyrovnávání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogů (vyčleněna 1 mld. Kč).
• Od ledna 2019 posílení financování mateřských škol, které umožní překryv učitelek MŠ o 2,5 hodiny ve třídě denně, včetně rozšíření doby provozu, kde to bude potřeba (vyčleněno 1,8 mld. Kč).
• Od září 2019 možnost rozšíření počtu hodin výuky v ZŠ a SŠ (zejména formou většího počtu dělených hodin; vyčleněno 700 mil. Kč).
• Aby měly školy dost času připravit se na změny spojené s financováním, MŠMT na jaře 2018 uspořádalo odborné semináře v krajích pro cca 3000 zástupců škol. Na podzim se chystají další tři odborné semináře v Praze, Brně a Ostravě pro zřizovatele škol a ředitele.
• Na webu MŠMT jsou zveřejněny prezentace a legislativa k reformě pro jednotlivé typy škol.
• MŠMT minulý týden zveřejnilo metodiky, podle kterých si školy mohou předem spočítat počet učitelů a úvazků, které na jejich typ škol připadají. Zřizovatelé a ředitelé si tak mohou zjistit, s jakým objemem financí mohou počítat v dalším období.
• MŠMT v souvislosti s odložením reformy financování zaslalo dopisy ředitelům:
- mateřských škol - viz zde,
- základních škol - viz zde,
- středních škol - viz zde,
- školních družin - viz zde.

Pokračuje podpora plavání

• MŠMT pokračuje v podpoře výuky plavání na školách. Žákům proto uhradí cestovné do bazénu i v následujícím školním roce. Školy si tak budou moci ve III. etapě rozdělit z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách celkem 25 milionů korun. Na plavání svých žáků 1. stupně si mohou požádat o dotaci v období září – prosinec 2018 školy všech zřizovatelů.

Pokračuje pokusné ověřování programu na podporu zážitkové vzdělávání

• Žáci ze dvaasedmdesáti základních škol celé České republiky budou dál moci navštěvovat muzea, památníky, skanzeny, hrady a zámky. Účelem programu je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědných, ale i přírodovědných předmětů ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a Umění a kultura.
• Ve školním roce 2018/2019 se rozšíří jak zaměření programu, tak i nabídka spolupracujících paměťových institucí. Bude se ověřovat dopad do školní vzdělávací praxe a následně se zváží možnosti zapracování zážitkové formy muzejní výuky do Rámcových vzdělávacích programů.


Školní rok 2018/2019 – statistiky

Jedná se o ODHADY (přesná čísla budou až po vyhodnocení dat sběru k 30. 9. 2018)
Klesá počet žáků nastupujících do 1. tříd, celkový počet žáků ZŠ ale nadále roste. Zastavil se také propad počtu žáků na SŠ.

Základní školy

• na základní školy by mělo ve školním roce 2018/19 docházet přibližně 941,2 tis. žáků, z toho 573,5 tis. na 1. stupeň základních škol a 367,7 tis. na 2. stupeň základních škol;
• do 1. ročníků základních škol by mělo nastoupit 108,2 tis. nových žáků;
• na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde cca 10,0 % ze žáků 5. (resp. 7.) ročníků základních škol.
• Počet nově přijatých do 1. ročníků základních škol po třech letech stagnace v loňském roce klesl o 5,4 tis. dětí, v letošním školním roce by měl pokles počtu nově přijatých do 1. ročníků základních škol dosáhnout hodnoty přibližně 3,6 tis. dětí.
• Celkový počet žáků základních škol však bude nadále růst, na 1. stupni základních škol předpokládáme ve školním roce 2018/19 nepatrné snížení počtu žáků, na 2. stupni základních škol by měl počet žáků růst minimálně do roku 2020. Celkově se na základních školách předpokládá nárůst počtu žáků přibližně o 15,1 tis. ve srovnání se školním rokem 2017/18.

Střední školy

• na středních školách by se mělo ve školním roce 2018/19 vzdělávat v denní formě vzdělávání v oborech středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou cca 395,5 tis. žáků, což je přibližně o 2,8 tis. žáků více než v předchozím školním roce;
• v oborech gymnázií by se mělo vzdělávat asi 130,7 tis. žáků (asi o 1,5 tis. více než v předchozím školním roce), z toho cca 82,5 tis. v oborech gymnázií víceletých (tedy asi o 1,3 tis. více než v předchozím školním roce);
• v ostatních oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou by se mělo vzdělávat přibližně 178,3 tis. žáků (cca o 1,2 tis. žáků více než v předchozím školním roce), v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem asi 86,5 tis. žáků (cca o 200 žáků více než v předchozím školním roce).

Konzervatoře

• přibližně 3,5 tis. žáků by se ve školním roce 2018/19 mělo vzdělávat v oborech konzervatoří (standardně ukončených absolutoriem);
• asi 600 žáků by mělo být v letošním školním roce přijato do oborů konzervatoří;
• obory konzervatoří ve školním roce 2017/18 absolvovalo cca 300 žáků.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 24. 8. 2018