Systém podpory nadaných žáků získal ocenění

Systém podpory nadaných žáků získal dvě ocenění za inovace. Jednou z nich je zvláštní cena Inovace roku 2018, kterou uděluje Asociace inovativního podnikání, a Čestné uznání Vizionář 2018, kterou uděluje společnost Czechinno. Systém podpory nadání koordinuje Talentcentrum Národního institutu dalšího vzdělávání. Vychází přitom z Koncepce podpory nadání a péče o nadané na roky 2014 – 2020. Cílem je maximální rozvoj a využití potenciálu všech dětí včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato podpora je dlouhodobá a systematická a míří především na rozumové nadání. Podpora zahrnuje vzdělávání pedagogů a školského managementu, spolupráce s poradenskými zařízeními, odbornými pracovišti, zaměstnavateli a státní správou a místní samosprávou.  

Systém podpory nadání vychází z aktivit, které se při podpoře nadaných osvědčily. Propojuje organizátory aktivit pro nadané s dalšími subjekty, které se na rozvoji nadaných žáků podílejí. Systém podpory nadání by měl také odhalit slabá místa vzdělávacího systému, nabízet řešení ve spolupráci s experty a s přihlédnutím ke zkušenostem ze zahraničí.

„V České republice existuje celá řada aktivit na podporu nadaných žáků, ale nyní budujeme ucelený systém, kde se cíleně vytváří nástroje pro vyhledávání, potřebnou podporu a uplatnění nadání. Nejsme tak velká země, abychom si mohli dovolit plýtvat potenciálem našich lidí, uvedl ředitel odboru mládeže MŠMT Michal Urban, který má tuto problematiku v gesci.

Mezi další podporované aktivity NIDV v oblasti nadání patří soutěže pro nadané žáky a studenty, exkurze, soustředění, stáže či konference pro odbornou veřejnost. Kromě nabídky aktivit pro nadané žáky pak krajská pracoviště NIDV pořádají vzdělávací semináře pro učitele, jak pečovat o rozvoj nadání na škole. Loni se takto proškolilo na 700 pedagogů.

„Jsem opravdu ráda, že porota vyhodnotila Systém podpory nadání jako inovativní iniciativu. Snažíme se v NIDV vytvořit a rozvíjet koordinovaný mezirezortní systém, který zahrnuje oblast formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Ve všech krajích České republiky koordinujeme Krajské sítě podpory nadání prostřednictvím center podpory NIDV,“ dodala ředitelka NIDV Helena Plitzová.

Seznam aktivit najdou zájemci na webu www.talentovani.cz.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 10. 12. 2018