Diskusní setkání k využití metody CLIL ve výuce

Diskuse ohledně využití metody CLIL ve výuce se dnes uskutečnila v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Setkání bylo určeno zástupcům základních a středních škol, kteří metodu CLIL ve výuce využívají, případně o jejím zavedení uvažují. Další odborný seminář k uvedené metodě se uskuteční ve druhé polovině roku.

Na pětasedmdesát učitelů základních a středních škol z celé republiky se dnes sešlo na MŠMT v Praze, aby si předali zkušenosti s výukou metodou CLIL. Zájemce uvítala Marie Černíková z oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT a vedoucí odboru školního vzdělávání Domu zahraniční spolupráce, který setkání s MŠMT spolupořádal, Pavla Šabatková: „Důvodem zaměření tohoto setkání právě na využívání metody CLIL je, že si většina škol a učitelů kromě čistě jazykového vzdělávání volí jako cíl svých zahraničních vzdělávacích aktivit právě nové zkušenosti s metodu CLIL. A víme také o spoustě škol, kde se snaží metodu CLIL zavést,“ řekla v úvodu vedoucí Šabatková.

Konkrétně bylo setkání zaměřeno na využití uvedené metody jednak ve výchovách, a dále v přírodovědných a humanitních předmětech, diskutovalo se i o dopadu mobilit programu Erasmus+. Účastníci si vzájemně představili také příklady dobré praxe a předali si i náměty k metodickému zázemí výuky a její přípravě. Další odborný seminář k uvedené metodě se uskuteční ve druhé polovině roku.

CLIL (= Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání. CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků.

Další informace zde:
https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/setkani-metoda-clil/
https://www.dzs.cz/cz/

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 23. 5. 2019