Vznikla nová pomůcka pro učitele k mediální výchově

Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací – tak se jmenuje lekce k výuce mediální výchovy, která obsahuje také metodiku pro učitele, základní teorii, ale i množství aktivit a her. Podklady do výuky jsou součástí on-line otevřené učebnice, ve které je každý měsíc zveřejňováno jedno nové téma se vším, co učitelé pro výuku potřebují. Fake news a propaganda jsou již devátou zveřejněnou lekcí na webu učitele Michala Kaderky.

Výuka o dezinformacích a hoaxech je rozdělena do čtyř devadesátiminutových bloků, kde žáci pochopí základní pojmy a vyzkouší si tvořit fake news, poznají principy propagandy a uvědomí si charakter postfaktické doby. “Součástí lekce je průvodce pro učitele, podle kterého se může učitel rozhodnout, co si z palety témat a aktivit do své hodiny převezme. Pokud by se ale učitel rozhodl převzít celou lekci, podaří se mu propojit mediální výchovu s dějepisem, českým jazykem, občanskou výchovou, informatikou i anglickým jazykem,” říká Michal Kaderka, který vyučuje mediální výchovu jako samostatný předmět na pražském Gymnáziu na Zatlance.

Lekce Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací je součástí on-line otevřené učebnice mediální výchovy Svět médií. Předchozích osm lekcí se týká tvorby zpravodajství, diskusí na sociálních sítích, nebo rozlišení faktů a komentářů. “Na žádost kolegů jsem vytvořil a zveřejnil lekci k historii médií, kde se mediální výchova protíná s ostatními předměty. Stejně tak jsem zveřejnil i porevoluční vývoj médií. Učitelé najdou i prolink na aplikaci s otázkami, které umožní formou hry Riskuj ověřit, co si žáci z obou lekcí pamatují,” dodává Kaderka. Podle něj je na novodobé historii médií krásně vidět, jak se do ní otisklo třicet let společenských i ekonomických změn.

„Velmi vítám a oceňuji tuto mediální aktivitu,“ říká zakladatel webu Manipulátoři.cz Petr Nutil a pokračuje: „vždyť právě vzdělávání na poli mediální gramotnosti a kritického myšlení je jedním z nejpodstatnějších úkolů, který by škola v informační společnosti měla mít. Co jiného bychom měli učit své děti než to, jak se orientovat ve světě, jak vyhodnocovat informace, jak poznat ty kvalitní od nekvalitních a jak nepodléhat trikům populistů a demagogů? Vybavíme-li je těmito schopnostmi, věřím, že jim budou vysoce užitečné po celý život, a to v mnoha různých oblastech.“

„Je jen málo oblastí, které trpí takovým nedostatkem výukových materiálů a učebnic, jakou je právě oblast mediální gramotnosti. Proto velice vítám tyto online lekce, které jsou zpracovány poutavě, využívají aktuálních příkladů a také jsou podpořeny velkým množstvím audiovizuálních prvků. Navíc je učebnice volně přístupná a každý učitel ji tak může využít, což je skvělé.” říká jeden ze zakladatelů Zvol si info Vojtěch Bruk.

Otevřená učebnice je součástí rozcestníku k mediální výchově http://www.svetmedii.info/. Na webu lze najít informace, jak ve školách mediální výchova vypadá včetně příkladů, co se v ní učí. Učitelé zde naleznou všechny podklady do výuky i kalendář kurzů mediální výchovy.

INFOBOX:

Mediální výchova je součástí rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání, školy ji tedy musejí zařadit so svých školních vzdělávacích programů a realizovat ve výuce. Jedná se o průřezové téma, která nemá svoji samostatnou hodinou dotaci na úrovni rámcového učebního plánu, školy tedy nemusejí mediální výchovu vyučovat jako samostatný předmět, ale mohou ji například začlenit do výuky jiných předmětů (například základů společenských věd, českého jazyka a literatury, uměleckých oborů, dějepisu atd.). Mediální výchovu lze také realizovat formou projektového vyučování.  Mediální výchova nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Má žáky vybavit základní úrovní mediální gramotnosti. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je dát do souvislosti s jinými informacemi. Jedním z příkladů metodické podpory pro výuku mediální výchovy v rámci dalších oborů je publikace s názvem „K integraci mediální výchovy“, které vznikla s podporou MŠMT. Metodickou podporu najdou učitelé také na portále www.rvp.cz(https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=3251), kde jsou metodické materiály nabízející učitelům výstupy, které žáci mají v daném průřezovém tématu dosáhnout, konkretizované náměty i příklady, jak začlenit mediální výchovu do školního vzdělávacího programu. Více lze zjistit také v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (strana 138) zde: http://www.msmt.cz/file/43792/.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 29. 5. 2019