Ministr jednal se saským ministrem kultury o školství

Dne 27. června 2019 přijal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga saského státního ministra kultu Christiana Piwarze. Setkání bylo zaměřeno na posílení bilaterální spolupráce v oblasti profesní přípravy učitelů, digitalizace, výuky cizích jazyků, duálního systému odborného vzdělávání a profesní orientace na školách. Saská strana zároveň požádala MŠMT o zahájení procesu úpravy stávajícího Ujednání k realizaci binacionálního bilingvního vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. 

Oba ministři během společného rozhovoru ocenili stávající úzkou spolupráci v oblasti vzdělávání mezi MŠMT a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko. K zintenzivnění této spolupráce přispívá velkou měrou i Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze. Shodli se také na mimořádném významu binacionálního bilingvního vzdělávacího cyklu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, který v loňském roce oslavil své již dvacáté výročí. Pan ministr Plaga upozornil v souvislosti s tímto projektem na nutnost otevřené komunikace se zapojením všech aktérů a dialogu mezi vedením gymnázia a rodiči, žákyněmi a žáky. Pro obě strany je důležité, aby byla projektu věnována mimořádná pozornost i s ohledem na zahájení procesu úpravy stávajícího Ujednání. V zájmu obou stran je zvýšit zájem o tento unikátní česko-německý projekt u žáků a žákyň základních škol a gymnázií na obou stranách hranice, pracovat i nadále na jeho propagaci a s žáky a žákyněmi gymnázia v Pirně otevřeně komunikovat v souvislosti s nastalým evaluačním procesem.

Ministr Plaga dále vyjádřil velký zájem o výměnu zkušeností mezi ČR a Svobodným státem Sasko v oblasti duálního systému vzdělávání. Poptávka po zavedení duálního systému odborného vzdělávání v ČR je způsobena nedostatkem absolventů tzv. řemeslných a technických oborů vzdělání. Tento nedostatek je zapříčiněn především výrazným demografickým poklesem absolutního počtu absolventů. Za prioritní téma považují shodně oba ministři digitalizaci. Pan ministr Plaga informoval saskou stranu, že je možné realizovat mediální výchovu v České republice formou samostatného vyučovacího předmětu, dlouhodobého či krátkodobého projektu na úrovni třídy i školy, nebo integrováním obsahu mediální výchovy do dalších vyučovacích předmětů. Základem úspěchu při digitalizaci je aktivní zapojení všech, kteří se na realizaci aktivit mají podílet a dostatečné personální a  finanční zdroje. Ministr Piwarz informoval českou stranu, že Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko se v poslední době velmi intenzivně věnovalo digitalizaci. Byly vytvořeny nové osnovy, ve kterých jsou digitální a mediální výchova začleněny do všech vyučovacích předmětů. Proces digitalizace byl v Sasku spojen s velkými investicemi do hardwarového a softwarového vybavení škol.

Dalším velkým tématem na obou stranách hranice je bezesporu získávání učitelů a zajištění kvalifikovanosti nových pracovníků, kteří přicházejí do školství z jiných oborů. Ministr Plaga upozornil na skutečnost, že je nutné otevřít systém a umožnit i vysokoškolsky vzdělaným zájemcům o učitelskou profesi doplnit si potřebné pedagogické vzdělání. V Sasku se absolventky a absolventi pedagogických fakult zaměřují především na gymnázia. Na jiných typech škol pak učitelky a učitelé chybí.

Závěrem se oba ministři shodli na společném zájmu posílení bilaterální spolupráce v oblastech, které se těší pozornosti na obou stranách hranice.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 3. 7. 2019