Ministerstvo projednává novou strategii pro vysoké školství

Od roku 2021 se bude české vysoké školství řídit novou strategií. Její klíčová témata ministerstvo školství projednalo na šesti kulatých stolech se zástupci vysokých škol, studentů, zaměstnavatelů a dalších partnerů. Diskutovalo se o lepší přípravě studentů pro dlouhodobé uplatnění ve společnosti 21. století, posílení celoživotního vzdělávání, reformě doktorského studia nebo o posílení strategického řízení vysokých škol.

Náměstek sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček říká: „Nikdy v minulosti nebyla strategie pro vysoké školství konzultována tak rozsáhle jako letos. Uspořádali jsme celkem šest kulatých stolů a potěšilo mě, že pět z nich hostily samy vysoké školy v Praze, Plzni, Pardubicích a Olomouci. Jsem rád, že se do diskusí aktivně zapojilo více než 170 osob včetně mnoha rektorů, děkanů, ale i řadových pracovníků a studentů vysokých škol a v neposlední řadě také zástupců podniků, které absolventy zaměstnávají. České vysoké školství nesmí ustrnout na místě a naše debaty ukázaly, že konstruktivní diskuse o jeho dalším směřování je možná a přínosná.“

Kulatým stolům předcházela identifikace priorit prostřednictvím dotazníku, kterým vysoké školy a oslovení experti zaslali ministerstvu více než sto podnětů pojmenovávajících konkrétní problémy vysokoškolského systému. Na jejich základě pak bylo ve spolupráci s konzultační a expertní skupinou rozpracováno šest vybraných témat, která budou tvořit základní osu dokumentu:

1)      zlepšit přípravu studentů pro uplatnění na nepředvídatelném trhu práce 21. století,

2)      více školy otevřít zájemcům o vzdělávání v průběhu celého života,

3)      podpořit excelenci a zvýšit úspěšnost v doktorském studiu,

4)      zlepšit podporu kvalitního výzkumu,

5)      posílit kapacitu vysokých škol efektivně řídit své činnosti a realizovat svou autonomii,

6)      snížit administrativní zátěž vysokých škol.

Náměstek Pavel Doleček k tomu dodává: „Příprava nového dokumentu symbolicky uzavírá období platnosti dosavadního strategického záměru 2016-2020, který přinesl řadu přelomových změn. Vytvořili jsme nový Národní akreditační úřad, byly zavedeny institucionální akreditace a na vysokých školách vznikly orgány vnitřní kontroly kvality. Školy přestaly být financovány podle počtu studentů a jejich rozpočty se stabilizovaly. Zároveň je v plném proudu příprava hodnocení výzkumné činnosti vysokých škol podle nové Metodiky, které přinese mnohem ucelenější informace o její kvalitě, než bylo doposud možné. Vysoké školy jsou zodpovědné za svůj přínos společnosti více než kdy dříve a v novém období jim musíme vytvořit podmínky pro to, aby této zodpovědnosti dokázaly dostát.“

Ministerstvo teď čeká zapracování všech sesbíraných podnětů a dokončení návrhu strategie. Ten bude projednán s orgány reprezentace vysokých škol a podpis finální verze je plánován na březen 2020. Na základě schváleného dokumentu připraví své vlastní strategické záměry i jednotlivé vysoké školy.

Strategický záměr pro vysoké školy navazuje na Inovační strategii ČR a je připravován v koordinaci se Strategií vzdělávací politiky do roku 2030, Operačním programem Jan Amos Komenský, národní RIS3 strategií a dalšími koncepčními materiály.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 22. 10. 2019