Výběrové šetření pracovních sil (Labour Force Survey)

Zpět

Realizátor
Český statistický úřad
Cílová populace
Populace ve věku 15+
Periodicita
4x ročně
Rozsah vzorku
cca 50 000 osob, náhodný výběr domácnosti, v každém čtvrtletí obměněno 20% vzorku
Regionální pokrytí
Mezinárodní (EU) – metodika harmonizována pod vedením Eurostatu

Popis

Šetření je zaměřeno především na zapojení jedince na trhu práce, další vzdělávání je okrajovým tématem. Sledována je pouze účast na formálním a neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech. U formálního vzdělávání je dále sledován stupeň vzdělání, kterého se respondent účastní, u neformálního vzdělávání potom počet hodin strávených ve vzdělávání v posledních čtyřech týdnech. To je možné kombinovat s dalšími charakteristikami respondenta, v reálu je však podíl respondentů účastnících se vzdělávání v posledních čtyřech týdnech poměrně malý a možnosti třídění jsou z důvodu statistické spolehlivosti omezené.

Jeho výhodou je časté zjišťování (pro účast na dalším vzdělávání se obvykle používají roční průměry za všechna čtyři čtvrtletí), existence již poměrně dlouhých časových řad (za srovnatelné metodiky od roku 2003, celkový indikátor účasti i za delší období) a jednotná mezinárodní metodika, která poskytuje možnost mezinárodní komparace.

Dotazník
Další informace
Definice nezaměstnanosti

   

Za nezaměstnané se podle mezinárodně srovnatelné metodiky považují všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v průběhu referenčního týdne souběžně splňovaly 3 podmínky ILO:- nebyly zaměstnané,- byly připraveny k nástupu do práce, tj., během referenčního období byly k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání,- v průběhu posledních 4 týdnů hledaly aktivně práci (prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, přímo v podnicích, využíváním inzerce, podnikáním kroků pro založení vlastní firmy, podáním žádosti o pracovní povolení a licence nebo jiným způsobem).Mezi nezaměstnané patří i osoby, které nehledají práci, protože ji již našly a jsou schopny ji nastoupit nejpozději do 14 dnů.