II.3.1 Výdaje na rekvalifikace

Zdroj dat

Labour market policy database/Informační systém služeb zaměstnanosti

V mezinárodním srovnání je indikátor přebírán z webových stránek Eurostatu. V krajském členění jsou zdrojem dat pro výpočet indikátoru statistiky MPSV (resp. úřadů práce).

Význam indikátoru

Indikátor informuje o výdajích na rekvalifikace poskytovaných úřady práce (MPSV, ESF), tedy o výši veřejných prostředků investovaných do vzdělávání dospělých za účelem zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti.

Metodika výpočtu

V mezinárodním srovnání obsahuje indikátor údaj o výdajích na rekvalifikace jako podíl na HDP (v %).

Indikátor je pro krajské srovnání vypočten jako podíl objemu prostředků na rekvalifikace k počtu nezaměstnaných. Prostředky na rekvalifikace zahrnují prostředky na rekvalifikaci dle zákona o zaměstnanosti, nikoli investiční pobídky na rekvalifikace zaměstnanců. Od roku 2008 dále zahrnují i prostředky na rekvalifikaci z fondů EU. Za nezaměstnané jsou v případě tohoto výpočtu považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní k 31.12. daného roku. Doprovodným údajem k indikátoru je absolutní výše výdajů na rekvalifikace.

V případě regionálních ukazatelů doprovodný údaj indikátoru nemá příliš vysokou vypovídací hodnotu, neboť potřeba rekvalifikací je v jednotlivých krajích rozdílná. Právě podílový ukazatel tento údaj očišťuje o mezikrajské rozdíly týkající se zejména počtu nezaměstnaných a jejich struktury.

Objem výdajů na rekvalifikace zahrnuje i zaměstnanecké rekvalifikace, ty ale tvoří tak malé procento (cca 2%), že indikátor vztahující objem prostředků k počtu nezaměstnaných není nijak významně zkreslen.