II.3.3 Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti

Zdroj dat

Labour market policy database/Informační systém služeb zaměstnanosti

V mezinárodním srovnání je indikátor přebírán z webových stránek Eurostatu. V krajském členění jsou zdrojem dat pro výpočet indikátoru statistiky MPSV (resp. úřadů práce). 

Význam indikátoru

Mezinárodní srovnání - Indikátor informuje o veřejných výdajích aktivní politiky zaměstnanosti poskytovaných úřady práce a MPSV za účelem zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. V daném indikátoru se jedná konkrétně o výdaje na vzdělávání (rekvalifikace), tvorbu pracovních míst, rehabilitaci nezaměstnaných, nástroje zvyšující motivaci a usnadňující vstup na trh práce.

Regiony ČR - Indikátor informuje o čerpání veřejných finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti  investovaných za účelem zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel v jednotlivých krajích.

Metodika výpočtu

V mezinárodním srovnání obsahuje indikátor údaj o výdajích na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) jako podíl na HDP (v %).

Indikátor je pro krajské srovnání vypočten jako podíl objemu finančních prostředků vynaložených na nástroje APZ v kraji k celkovému objemu finančních prostředků vydaných na APZ (v %).

Prostředky na APZ zahrnují prostředky na veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, samostatně výdělečnou činnost, chráněné pracovní dílny a místa, příspěvek na zapracování, příspěvek na nový podnikatelský program, překlenovací příspěvek, rekvalifikace a projekty ESF- OP LZZ.

Doprovodným údajem k indikátoru je absolutní výše výdajů na APZ.