III.1.d1 Nabídka dalšího formálního vzdělávání vztažená ke struktuře zaměstnanosti

Zdroj dat

SET+statistiky přijímacího řízeni VŠ+VŠPS

Data pro střední školy je možné získávat z databáze SET. Pro vysoké školy jsou údaje přebírány ze statistik o přijímacím řízení na VŠ. Data pro počet zaměstnaných pocházejí z VŠPS, je nutné používat datový soubor za jednotlivce (mikrodata).

Význam indikátoru

Cílem indikátoru je postihnout, jaká je nabídka dalšího formálního vzdělání ve formách, které jsou vhodné pro vzdělávání dospělých, tedy v jiných než denních, popř. prezenčních formách. Aby bylo možné vyhodnotit, nakolik je kapacita oborů dostatečná, je nabídka vztažena ke struktuře zaměstnanosti, tedy na kolik zaměstnaných s příslušným vzděláním je k dispozici jedno místo ve vzdělávacím programu pro dospělé.

Metodika výpočtu

Indikátor vychází z kapacity oborů formálního vzdělávání v jiných než prezenčních formách. Sečteny jsou všechny formy vzdělávání s výjimkou denních a prezenčních – tj. dálkové, večerní, distanční a kombinované formy (v závislosti na stupni vzdělávání a typu školy se tyto formy liší, u všech je ale základním východiskem, že nějakým způsobem umožňují kombinovat studium s pracovním či rodinným životem a jsou tak otevřené pro formální vzdělávání dospělých).

Pro střední školy je k dispozici informace o kapacitě jako takové. Pro vysoké školy jsou údaje přebírány ze statistik o přijímacím řízení. Za měřítko kapacity je považován počet přijatých studentů do distanční či kombinované formy bez ohledu na to, zda se na školu skutečně zapsali.

Tato kapacita je vydělena počtem lidí, kteří mají příslušné vzdělání a jsou zaměstnaní. Protože každý zdroj informací používá jinou klasifikaci vzdělání, je při výpočtu podílů využito odhadů na základě pracovního převodníku ÚIV mezi KKOV a ISCED.