I.1.1 Podíl dospělé populace s terciárním vzděláním

Zdroj dat

LFS (VŠPS)

Na evropské úrovni jsou data pro výpočet indikátoru přebírána z webové databáze Eurostatu, indikátor je dopočítáván z publikovaných absolutních čísel. Pro regionální srovnání v rámci ČR je výpočet proveden z datového souboru za jednotlivce (mikrodata), neboť tabulky publikované na webových stránkách ČSÚ obsahují pouze informace o populaci 15+.

Význam indikátoru

Indikátor informuje o vzdělanostní struktuře populace a jejích podskupin (např. vzdělanostní struktuře starší populace či nezaměstnaných). Terciárně vzdělaná populace se účastní dalšího vzdělávání významně častěji a vyžaduje také náročnější formy neformálního dalšího vzdělávání. Podíl terciárně vzdělaných ve sledované zemi či regionu tak bude významně ovlivňovat rozsah i podobu dalšího vzdělávání.  

Metodika výpočtu

Indikátor je ve své základní variantě počítán jako podíl terciárně vzdělaných na populaci ve věku 25-64 let.

Varianty pro specifické podskupiny populace jsou počítány jako podíl terciárně vzdělaných na populaci ve věku 55-64 let (pro starší populaci) a podíl terciárně vzdělaných na nezaměstnaných ve věku 25-64 let (pro nezaměstnané).

Terciární vzdělání je definováno jako vzdělání na úrovni ISCED 5-6 a zahrnuje tak v českém vzdělávacím systému vyšší odborné školy včetně dokončeného studia na konzervatořích (ISCED 5B), bakalářský a magisterský stupeň vysokých škol (ISCED 5A) i doktorské studium na vysokých školách (ISCED 6).

Věková hranice 25 let může působit v mezinárodním srovnání jisté zkreslení, neboť v různých zemích může část populace dokončovat své počáteční vysokoškolské vzdělávání až po 25. roce věku. V zemích, u kterých jsou nejčastější dlouhé magisterské vysokoškolské programy bez předcházejícího bakalářského stupně tak může indikátor dosahovat nižších hodnot. Zaváděním boloňského procesu však většina evropských zemí přechází na systém zahrnující bakalářský stupeň vysokoškolského studia, které většina populace dosáhne již před 25. rokem. Jedná se tedy o indikátor vhodný i pro mezinárodní srovnání.