I.1.2 Podíl dospělé populace se středním nebo vyšším vzděláním

Zdroj dat

LFS (VŠPS)

Pro mezinárodní šetření je indikátor v nezměněné podobě přebírán z webových stránek Eurostatu. Pro regionální srovnání je výpočet proveden z datového souboru za jednotlivce (mikrodata), neboť tabulky publikované na webových stránkách ČSÚ obsahují pouze informace o populaci 15+.

Význam indikátoru

Indikátor informuje o vzdělanostní struktuře populace a jejích podskupin (např. vzdělanostní struktuře starší populace či nezaměstnaných). Vzdělanostní úroveň populace je důležitou informací o výchozím prostředí pro další vzdělávání. Řada provedených výzkumů prokázala, že účast na dalším vzdělávání silně souvisí s již dosaženou úrovní formálního vzdělání. Vzdělanostní struktura tak ovlivňuje nejen míru účasti na dalším vzdělávání, ale i poptávané druhy dalšího vzdělávání (formální, neformální), ale i způsoby (formy) poskytovaného vzdělávání.

Metodika výpočtu

Indikátor je ve své základní variantě počítán jako podíl populace, která dosáhla vzdělání alespoň na úrovni ISCED 3 (upper-secondary) nebo vyšší (mezinárodní klasifikace ISCED 2011), na celkové populaci ve věku 25-64 let. V českém vzdělávacím systému tomuto stupni odpovídá střední vzdělání bez maturity (ISCED 3C) i s maturitou (ISCED 3A).

Varianty pro specifické podskupiny populace jsou počítány jako podíly osob, které dosáhly tohoto stupně vzdělání na populaci ve věku 55-64 let (pro starší populaci) a na nezaměstnaných ve věku 25-64 let (pro nezaměstnané).