I.2.1 Mzdová diferenciace podle vzdělání

Zdroj dat

SES (ISPV)

V mezinárodním srovnání pocházejí data pro indikátor z šetření Structure of Earnings Survey, které je prováděno jednou za čtyři roky, a jsou převzata z databáze Eurostatu. Za ČR data pocházejí z Informačního systému o průměrném výdělku, kterým jsou od roku 2011 sbírána každé čtvrtletí, pololetí i rok v rozlišení na mzdovou a platovou sféru (do r. 2010 byla mzdová sféra monitorována čtvrtletně, platová sféra pouze dvakrát ročně - za 2. a 4. čtvrtletí). V DV monitoru jsou indikátory počítány od roku 2011 z ročních výstupů.

Význam indikátoru

Úroveň formálního vzdělání jedince velmi silně ovlivňuje výši mzdy, na kterou je schopen dosáhnout. Zcela jednoznačně toto platí v povoláních, kde jsou výdělky stanoveny platovými tabulkami, ale i v soukromé sféře je efekt formálního vzdělání velmi významný. Míra mzdové diferenciace podle vzdělání, kterou představují rozdíly mezi mzdou na různých vzdělanostních stupních, může významně vypovídat o vztahu mezi nabídkou a poptávkou po více vzdělaných osobách. Vyšší mzdová diferenciace může tvořit motivační faktor vstupu dospělých do formálního dalšího vzdělávání (zvýšení si kvalifikace s perspektivou budoucích vyšších výdělků). Při širší interpretaci mzdové diferenciace je třeba zároveň přihlížet ke vzdělanostní struktuře populace.

Metodika výpočtu

Indikátor srovnává mediány výdělků osob s různými stupni vzdělání: (1) Medián výdělků lidí se základním vzděláním (ISCED 0-2) je vydělen mediánem výdělků osob se středním vzděláním (ISCED 3-4) a vynásoben stem. (2) Medián výdělků osob s vysokým vzděláním (ISCED 5-6) je vydělen rovněž mediánem výdělků osob se středním vzděláním (ISCED 3-4) a vynásoben stem. Osoby se středním vzděláním (ISCED 3-4) jsou v tomto případě referenční (srovnávací) kategorií.