I.4.1 Míra ekonomické aktivity

Zdroj dat

LFS (VŠPS)

Data použitá pro výpočet indikátoru pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil. Pro mezinárodní srovnání jsou data přebírána v nezměněné podobě z webových stránek Eurostatu. Pro regionální srovnání jsou dopočítávána z datového souboru za jednotlivce (mikrodata), protože ČSÚ publikuje míry v krajském členění pouze pro populaci 15+.

Význam indikátoru

Indikátor informuje o míře participace populace a jejích podskupin (starší populace a lidí s nižším vzděláním) na trhu práce. Míra ekonomické aktivity souvisí se vzděláním. Vzdělanější lidé jsou ekonomicky aktivnější než méně vzdělaní, u kterých je často ekonomická neaktivita určitou alternativou nezaměstnanosti. Ekonomicky aktivní populace má více příležitostí k dalšímu vzdělávání (ať už v případě zaměstnaných v rámci podnikového vzdělávání, tak v případě nezaměstnaných prostřednictvím programů poskytovaných úřady práce). Zároveň další vzdělávání vede k lepší zaměstnatelnosti a vyšší míře ekonomické aktivity.

Metodika výpočtu

Míra ekonomické aktivity (někdy též nazývána míra participace) je počítána jako podíl ekonomicky aktivních (tedy zaměstnaných a nezaměstnaných) na celé populaci. Indikátor ve své základní variantě uvádí míru ekonomické aktivity populace 15-64, která je mezinárodně nejčastěji používána. Omezení horní hranice na 64 let má tu výhodu, že není indikátor ovlivněn věkovou strukturou obyvatelstva (podílem lidí v důchodovém věku v populaci). Na spodní hranici naopak indikátor může být ovlivněn mírou participace na počátečním vzdělávání. Výpočet indikátoru respektuje definici ekonomické aktivity dle ILO.

Varianty pro specifické skupiny jsou vypočteny jako podíl ekonomicky aktivních osob v populaci ve věku 55-64 let a v populaci s nižším vzděláním (ISCED 0-2 pro mezinárodní srovnání; vzdělání bez maturity pro regionální srovnání).