II.2.2 Náklady na další vzdělávání v přepočtu na zaměstnanou osobu

Zdroj dat

mezinárodně - CVTS; regiony - ÚNP

Indikátor pro regionální srovnání je přebírán z publikací ČSÚ, v mezinárodním srovnání z databáze Eurostatu.

Význam indikátoru

Indikátor obdobně jako indikátor II.2.1 vyčísluje míru investic podniků do rozvoje lidských zdrojů. Na rozdíl od indikátoru II.2.1, který vyčísluje podíl na nákladech práce hrazených zaměstnavatelem,  udává tento údaj absolutní rozsah nákladů na vzdělávání v EUR přepočtených na paritu kupní síly (tzv. standard kupní síly, PPS - Purchasing Power Standard) , který poskytuje názornější informaci o výši těchto investic.

Metodika výpočtu

Z důvodu dostupnosti dat se indikátor liší v mezinárodním a regionálním srovnání.

V mezinárodním srovnání vychází indikátor z dat CVTS. Vztahuje se k nákladům na kurzy dalšího odborného vzdělávání za období jednoho referenčního roku. Tyto náklady jsou vyděleny počtem zaměstnanců na konci daného referenčního roku. Pro mezinárodní srovnání jsou hodnoty přepočteny na standard kupní síly a jsou k dispozici v členění na přímé a nepřímé náklady. Standard kupní síly je uměle vytvořené měnová jednotka, za kterou je v různých zemích možné nakoupit stejné množství zboží a služeb.

Pro regionální srovnání nejsou data z CVTS k dispozici, využita jsou data z šetření úplných nákladů práce. Indikátor je vypočten jako podíl nákladů na školení zaměstnanců pro povolání (v Kč/měsíc) k počtu zaměstnanců přepočtených na plnou pracovní dobu.