II.3.2 Příjmy zaměstnavatelů na další odborné vzdělávání z dotací a společných fondů

Zdroj dat

CVTS

Data jsou převzata z databáze Eurostatu, v regionálním členění nejsou k dispozici.

Význam indikátoru

Indikátor umožňuje identifikovat, do jaké míry je společná podpora dalšího vzdělávání významnou složkou financování podnikového vzdělávání a v jaké míře naopak nesou podniky náklady individuálně. Nízká hodnota indikátoru značí, že financování dalšího vzdělávání leží plně na jednotlivých podnicích, teoretická hodnota 100% by znamenala, že veškeré náklady na kurzy DOV jsou pokryty z jiných než individuálních zdrojů podniku.

Metodika výpočtu

Do dotací a společných fondů je zahrnuta podpora ve formě dotací, či ze společných fondů založených zaměstnavatelskými svazy, sektorovými seskupeními apod. či jiná finanční pomoc na kurzy dalšího odborného vzdělávání od vlády či z jiných zdrojů. Indikátor je vypočítán jako relace příspěvků z takovýchto společných zdrojů financování k celkovým nákladům podniku na kurzy DOV v procentech.

Platí přitom, že celkové náklady na kurzy = přímé náklady na vzdělávání + náklady práce účastníků + příspěvky do společných fondů - příjmy ze společných fondů. Příjmy ze společných fondů tedy nejsou podílem na nákladech, indikátor pouze ukazuje relativní poměr financí na vzdělávání, které podnik získal z jiných zdrojů k financím vydaných z vlastních zdrojů podniku.