IV.0.1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech

Zdroj dat

LFS (VŠPS)

V mezinárodním srovnání je indikátor přímo publikován na internetových stránkách Eurostatu. Krajské členění veřejně publikováno není, je nutný výpočet z dat za jednotlivce (mikrodata). K dispozici jsou dlouhé časové řady, v roce 2004 však došlo ke změně příslušné otázky v dotazníku, proto je publikována až od roku 2004 dále.

Význam indikátoru

Indikátor účast dospělé populace na dalším vzdělávání v posledních čtyřech týdnech je již zavedeným a nejčastěji používaným ukazatelem informujícím o rozsahu účasti na dalším vzdělávání v dospělé populaci či jejích podskupinách (ve starší populaci, mezi nezaměstnanými či u lidí s nižší kvalifikací). Je dokonce jedním z evropských benchmarků v rámci strategického rámce Education and Training 2020, cílem je v tomto roce dosáhnout 15% účasti populace ve věku 25-64 let na dalším vzdělávání pro EU jako celek. 

Metodika výpočtu

Indikátor je ve své základní variantě vypočítán jako podíl osob, které se v uplynulých čtyřech týdnech účastnily jakékoli formy dalšího vzdělávání (formálního nebo neformálního), na populaci ve věku 25-64 let a uváděn v %.

Varianty pro specifické skupiny populace jsou vypočteny jako podíl účastníků dalšího vzdělávání (formálního nebo neformálního) v uplynulých čtyřech týdnech v populaci ve věku 55-64 let, mezi nezaměstnanými a mezi lidmi s nižším vzděláním (ISCED 0-2 pro mezinárodní srovnání; vzdělání bez maturity pro regionální srovnání).