IV.2.1 Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech

Zdroj dat

LFS (VŠPS)

Mezinárodní data jsou veřejně publikována v databázi Eurostatu. Krajské členění publikováno na stránkách ČSÚ není a musí být dopočítáváno z dat za jednotlivce (mikrodata).

Data pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (Labour Force Survey), které poskytuje časové řady údajů o dalším neformálním vzdělávání v metodicky srovnatelné podobě od roku 2004. Problémem je nízká účast právě v konkrétních čtyřech týdnech před šetřením a tím omezené možnosti výpočtu indikátoru pro specifické skupiny. I v krajském členění jsou v časových řadách patrné výkyvy, varianty pro specifické skupiny populace nejsou proto publikovány.

Význam indikátoru

Indikátor informuje o účasti na neformálním vzdělávání. Popisuje tak, jaký podíl populace či jejích podskupin (nezaměstnaných, lidí s nižším vzděláním, starší populace) si prohlubuje či rozšiřuje znalosti prostřednictvím vzdělávacích aktivit, které nevedou přímo ke zvyšování formální kvalifikace. Neformální vzdělávání tvoří převážnou část dalšího vzdělávání dospělých, indikátor je tak možné považovat za velmi důležitý informativní ukazatel, který není zkreslen dokončováním formálního počátečního vzdělávání po 25. roce věku.

Metodika výpočtu

Indikátor je v základní variantně počítán jako podíl lidí, kteří se v uplynulých 4 týdnech účastnili neformálního vzdělávání, v populaci 25-64 let.

Varianty pro specifické skupiny populace jsou vypočteny jako podíl účastníků dalšího neformálního vzdělávání v uplynulých čtyřech týdnech mezi lidmi s nižším vzděláním (ISCED 0-2 pro mezinárodní srovnání), mezi nezaměstnanými a v populaci ve věku 55-74 let. Obvykle v ostatních indikátorech používaná věková skupina 55-64 let pro starší populaci není bohužel na Eurostatu publikována.