IV.2.2 Počet hodin strávený účastníkem v dalším neformálním vzdělávání

Zdroj dat

AES / LFS (VŠPS)

Mezinárodní data pocházejí z výzkumu AES a jsou veřejně publikována v databázi Eurostatu. Krajské členění publikováno na stránkách ČSÚ není a musí být dopočítáváno z dat za jednotlivce (mikrodata). Vzhledem k velikosti vzorku jsou pro krajské členění využívána data z VŠPS.

Význam indikátoru

Další neformální vzdělávání zahrnuje celou řadu vzdělávacích forem různé délky, intenzity a náročnosti. Indikátor, který měří účast dospělé populace na dalším vzdělávání (indikátory IV.2.1 a IV.2.d1) ale nemají potenciál tyto odlišnosti žádným způsobem rozlišit. Účastník povinného školení bezpečnosti práce v rozsahu jedné hodiny za rok přispívá k měření účasti stejným dílem, jako ten, kdo strávil na dalším vzdělávání v průběhu uplynulého roku v součtu několik týdnů. Přitom je zřejmé, že přínosy tohoto dalšího vzdělávání budou značně rozdílné. Je třeba proto měřit nejen podíl lidí, kteří se dalšího vzdělávání účastní, ale i rozsah tohoto vzdělávání, proto je počítán průměrný počet hodin, který účastník stráví na dalším vzdělávání. Indikátor hodnotí intenzitu dalšího vzdělávání, pro hodnocení celkového rozsahu dalšího vzdělávání v dané zemi či regionu je třeba dát tuto intenzitu do vztahu s podílem lidí, kteří se dalšího formálního vzdělávání účastní.

Metodika výpočtu

Indikátor IV.2.2 je s ohledem na dostupnost dat počítán rozdílně v mezinárodním a v regionálním srovnání.

V mezinárodním srovnání využívá data z AES a udává průměrný počet hodin strávených účastníkem v neformálním vzdělávání za posledních 12 měsíců. Zatím proběhlo pouze jedno kolo AES, proto není k dispozici časová řada, v budoucnu se bude AES konat každých 5 let. Mezinárodní Labour Force Survey, který by mohl poskytnout každoroční data, obsahuje dotazník o počtu hodin strávených neformálním vzdělávání v uplynulých čtyřech týdnech, ale tento údaj není k dispozici na webových stránkách Eurostatu a musel by být individuálně vyžádán.

V regionálním členění jsou k dispozici data z Výběrového šetření pracovních sil, metodika výpočtu indikátoru je stejná, jen se vztahuje pouze k počtu hodin za uplynulé 4 týdny. I zde by bylo možné použít data z AES, publikovaná data z ČSÚ však neobsahují regionální třídění a zpracovatel nemá momentálně k dispozici mikrodata, ze kterých by bylo možné tento údaj dopočíst.