IV.4.1 Podíl vzdělávajících podniků

Zdroj dat

CVTS

Data pro mezinárodní srovnání jsou převzata z webových stránek Eurostatu. Regionální třídění není k dispozici.

Význam indikátoru

Základním indikátorem popisujícím další vzdělávání z hlediska podniků je podíl vzdělávajících podniků na všech podnicích. Tento údaj může informovat o konkurenceschopnosti podniků z hlediska rozvoje kvality lidských zdrojů ve srovnání s dalšími zeměmi. Může být také užitečná pro poskytovatele dalšího vzdělávání, neboť jim ukazuje velikost skupiny uživatelů a potenciálních uživatelů jejich služeb.

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočten jako podíl vzdělávajících podniků na všech podnicích. Za vzdělávající podnik je považován takový, který poskytl v referenčním roce svým zaměstnancům nějakou formu vzdělávání ať už kurzy či ostatní sledované formy (rotace pracovních míst, školení on-the-job, studijní kroužky, sebevzdělávání a účast na konferencích).