Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob (Continuing Vocational Training Survey - CVTS)

Zpět

Realizátor
Český statistický úřad
Cílová populace Ekonomické subjekty s 10 a více zaměstnanci (OKEČ C ař K a O a ISEKTORY 11,12,13,141,142 a 15)
Periodicita 5 let (poslední dostupný referenční rok 2005)
Rozsah vzorku 10 000 ekonomických subjektů
Regionální pokrytí Mezinárodní (EU), metodika harmonizována pod vedením Eurostatu

Popis

Šetření CVTS poměrně podrobně mapuje praxi podniků v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Na mezinárodní úrovni probíhá šetření již od roku 1994, Česká republika se zapojila poprvé do druhého kola CVTS v roce 1999. V roce 2005 proběhlo již třetí kolo šetření. Další kolo šetření je plánováno na rok 2011, za referenční rok 2010.

Do vzorku jsou zahrnuty podniky s 10 a více zaměstnanci působící ve všech odvětvích národního hospodářství (sekce C až K a O klasifikace OKEČ) s výjimkou zemědělství, myslivosti, lesnictví, rybolovu a chovu ryb, veřejné správy a obrany, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, činnosti domácností a exteritoriálních organizací a institucí (sekce A, B, L až N a P,Q) Do výběrového (i základního) souboru byly od šetření CVTS3 v roce 2005 zahrnuty nejen ekonomické subjekty patřící do ISEKTORů 11 a 12, ale nově i do ISEKTORů 13 (vládní instituce), 141 (domácnosti – fyzické osoby jako zaměstnavatelé), 142 (domácnosti – fyzické osoby jako ostatní OSVČ) a 15 (neziskové instituce sloužící domácnostem), pokud zaměstnávaly nejméně 10 osob a patřily do sekcí C až K a O OKEČ.

Jeho obsah je zaměřen na aktivity podniku v oblasti dalšího odborného vzdělávání, charakteristiky kurzů dalšího odborného vzdělávání, vzdělávací politiku podniku, Důvody neposkytování vzdělávání a počáteční vzdělávání v podniku.

Nevýhodou, která vyplývá z toho, že se jedná o podnikové šetření, je poměrně malý rozsah strukturálních informací o účastnících dalšího podnikového vzdělávání. Jednotlivé informace o struktuře není možné vzájemně kombinovat. Kromě toho se ukazují jisté rozpory mezi výsledky tohoto podnikového šetření a výsledky individuálních šetření, které zřejmě odrážejí odlišné chápání toho, co považují za vzdělávání podniky a co jednotlivci. Šetření je také realizováno s poměrně dlouhou pětiletou periodicitou. Může tak odrážet dlouhodobé trendy ve vývoji podnikového vzdělávání, nemá ale potenciál flexibilně zhodnotit výsledky opatření pro podporu dalšího podnikového vzdělávání.

Problematické je regionální třídění výsledků CVTS, neboť podniky jsou zařazovány do krajů podle sídla jejich ústředí, přičemž jednotlivá pracoviště mohou být v různých krajích a velká část podniků má sídlo v Praze a dalších velkých městech, přestože tam reálně nepůsobí.

Pozn.: Pro jednodušší stylistickou formulaci jsou u popisu indikátorů používány termíny podniky a zaměstnanci namísto správnějších termínů ekonomické subjekty a zaměstnané osoby. Šetření CVTS zahrnuje i ekonomické subjekty nepodnikatelské sféry a zaměstnané osoby v jiném postavení než zaměstnanci (členové výrobních družstev, pomáhající rodinní příslušníci). Terminologická správnost by však byla v těchto případech na úkor srozumitelnosti textu a i v mezinárodní terminologii jsou v tomto kontextu běžně používán termíny enterprises a employees.

Dotazník
 Dotazník ke stažení ZDE
Další informace