I.1.d1 Podíl dospělé populace s maturitou

Zdroj dat

LFS (VŠPS)

Výpočet je v regionální struktuře proveden z datového souboru za jednotlivce (mikrodata), neboť tabulky publikované na webových stránkách ČSÚ obsahují pouze informace o populaci 15+. V mezinárodním srovnání však tato data vzhledem k odlišnosti vzdělávacích systémů nejsou běžně publikována. Maturitu je možné odlišit až na základě druhého kódového místa mezinárodní klasifikace ISCED (bez maturity ISCED 3c, s maturitou ISCED 3a) a takto podrobné členění není mezinárodně publikováno.

Význam indikátoru

Podíl dospělé populace s maturitou je dalším z indikátorů informujících o vzdělanostní struktuře populace a jejích podskupin (např. vzdělanostní struktuře starší populace či nezaměstnaných). Jedná se o indikátor specifický pro prostředí České republiky a je významný zejména pro regionální srovnání. V mezinárodním srovnání vykazuje Česká republika velmi vysoký podíl populace se středním vzděláním (indikátor I.1.2), ale naopak velmi nízký podíl populace s terciárním vzděláním (indikátor I.1.1). I proto, že střední vzdělání má naprostá většina české populace, je třeba v národním a regionálním kontextu rozlišovat mezi vzděláním bez maturity a s maturitou. Například pro účast na dalším vzdělávání mají tyto rozdíly naprosto zásadní význam (rozdíl mezi účastí osob s maturitou a bez maturity je vyšší než mezi vysokoškoláky a lidmi s maturitou).

Metodika výpočtu

Indikátor je ve své základní variantě vypočten jako podíl populace, která má střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší, na populaci ve věku 25-64 let.

Varianty pro specifické podskupiny populace jsou počítány jako podíl osob s maturitou v populaci ve věku 55-64 let (pro starší populaci) a podíl osob s maturitou mezi nezaměstnanými ve věku 25-64 let (pro nezaměstnané).