I.1.d2 Vzdělanostní mobilita

Zdroj dat

LFS (VŠPS)

Na evropské úrovni jsou data pro výpočet indikátoru přebírána z webové databáze Eurostatu, indikátor je dopočítáván z publikovaných absolutních čísel. Pro regionální srovnání je výpočet proveden z datového souboru za jednotlivce (mikrodata), neboť tabulky publikované na webových stránkách ČSÚ obsahují pouze informace o populaci 15+.

Význam indikátoru

Vzdělanostní struktura dospělé populace se v čase mění poměrně pomalu, neboť jen malá část lidí si po dokončení počátečního vzdělávání dodělává vyšší formální kvalifikaci v dospělém věku. Hlavní příčinou změn vzdělanostní struktury populace je proto fakt, že mladší ročníky dosahují vyššího vzdělání než starší. Porovnáním vzdělanostní struktury mladší a starší generace tak můžeme zachytit změny ve struktuře (a potenciál těchto změn) mnohem rychleji. Za vzdělanostní mobilitu je považována situace, kdy děti dosahují jiného vzdělání než jejich rodiče, na makroúrovni je možné tuto situaci aproximovat právě srovnáním vzdělanostních struktur různých generací. V praxi se setkáváme častěji se vzdělanostní mobilitou vzestupnou než sestupnou (tu na makroúrovni prakticky není možné zachytit).

Metodika výpočtu

Indikátor vzdělanostní mobility je vypočten na základě srovnání vzdělanostní struktury populace ve věku 30-34 let a populace ve věku 60-64 let. Indikátor se skládá ze dvou složek – (1) první měří mobilitu na vyšší sekundární úrovni (ISCED 3 a vyšší) (podíl osob se středním a vyšším vzděláním v populaci 30-34 let ku podílu osob se středním a vyšším vzděláním v populaci 60-64 let vynásobený stem), (2) druhý ukazatel měří mobilitu na terciární úrovni (ISCED 5-6) (podíl osob s terciárním vzděláním v populaci 30-34 let ku podílu osob s terciárním vzděláním v populaci 60-64 let vynásobený stem). Výsledné indikátory nabývající hodnoty 100 značí nulové rozdíly. Čím jsou hodnoty vyšší, tím vyšší je podíl vzdělanějších lidí v mladé věkové skupině skupiny ve srovnání se starší věkovou skupinou.

Výše popsaný postup odpovídá výpočtu indikátoru na evropské úrovni. Na regionální úrovni je v ukazateli (1) použita místo mobility na vyšší sekundární úrovni (ISCED 3 a vyšší) mobilita na úrovni vzdělání s maturitou a vyšší (ISCED 3a a vyšší), neboť to lépe reflektuje realitu českého vzdělávacího systému a aktuální vzdělanostní struktury české populace (viz vysvětlení u indikátoru I.1.d1)