I.5.d1 Matematické, čtenářské a ICT kompetence dospělých

Zdroj dat

SIALS, PIAAC

Data jsou získána z publikací vyhodnocujících výsledky výzkumu, regionální srovnání není u výsledků SIALS k dispozici, ale u výzkumu PIAAC jej lze očekávat.

Význam indikátoru

Obecné kompetence (čtenářské, numerické a schopnost řešit problémy v prostředí informačních technologií) jsou předpokladem, a v případě nedostatku často bariérou, dalšího vzdělávání. Nedostatečná úroveň jednotlivých kompetencí zároveň indikuje oblasti obecných dovedností, na které by se další vzdělávání mělo zaměřit.

Metodika výpočtu

Přímé měření kompetencí, obzvláště v mezinárodním srovnání, je velmi náročné, a proto je realizováno s poměrně velkým časovým odstupem. Kromě toho dochází u jednotlivých šetření k metodickým změnám, což výrazně ztěžuje či dokonce znemožňuje porovnání jejich výsledků. Pro Českou republiku jsou zatím k dispozici pouze výsledky výzkumu SIALS z roku 1997, v současné době (rok 2011-12) probíhá sběr dat šetření PIAAC.

V rámci výzkumu SIALS byly testovány 3 oblasti kompetencí:

  • Literární gramotnost (prose) – znalosti a dovednosti potřebné k porozumění a využívání informací
  • Dokumentová gramotnost (document) – znalosti a dovednosti potřebné k vyhledávání a využívání informací obsažených v různých tiskopisech
  • Numerická gramotnost (quantitative) – dovednost manipulovat s čísly, tedy aplikovat vhodné matematické operace na číselné údaje obsažené v tištěných textech

V šetření PIAAC budou zkoumány odlišné škály kompetencí:

  • Numerická gramotnost představuje dovednost řešit úkoly běžného života, které zahrnují nějaké číselné nebo jiné matematické prvky (např. geometrické, prostorové).
  • Čtenářská gramotnost je dovednost porozumět psanému textu a získávat z něj informace.
  • Dovednost řešit problémy v prostředí informačních technologií zahrnuje práci s běžnými počítačovými aplikacemi, jako je elektronická pošta, vyhledávače, kalkulátory, programy na zpracování textu. V této oblasti bude hodnocena dovednost získávat, vyhodnocovat a zpracovávat informace, přičemž pozornost bude věnována jak kognitivním dovednostem, tak zběhlosti v práci v počítačovém prostředí.

Indikátor uvádí pro danou zemi průměrnou hodnotu na pětisetbodové škále a chybu tohoto průměru (standard error of mean). Uvažována je populace 16-65 let. Hodnota na škále je dopočtena na základě mezinárodní kalibrace.