I.6.d1 Podniky vzdělávající v souvislosti s inovacemi

Zdroj dat

CIS (Výkaz TI)

Indikátor vychází z výsledků šetření Community Innovation Survey. Pro mezinárodní srovnání je přebírán z webových stránek Eurostatu. Pro regionální srovnání je indikátor převzat z publikace ČSÚ, publikovány jsou výsledky pro oblasti NUTS2. Od roku 2010 jsou k dipozici rovněž pro kraje NUTS3.

Význam indikátoru

Inovativnost ekonomiky výrazně souvisí s dalším vzděláváním. Kvalifikovaná pracovní síla ve vysoce odborných profesích, která udržuje krok s nejnovějšími poznatky z oboru, je předpokladem nastartování inovačních aktivit. Zavádění inovací pak zase vyžaduje další vzdělávání i na úrovni řadových pracovníků, kteří musejí být zaškolení pro nové produkty, technologie či procesy. Zatímco indikátor I.6.1 hodnotí potenciál pro inovace, indikátor I.6.d1 ukazuje spíše důsledky rozsahu zaváděných inovací pro další vzdělávání.

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočten jako podíl podniků, které vzdělávají v souvislosti se zavedenou inovací, ze všech podniků, které zavedly nějakou technologickou inovaci (produktovou či procesní; nikoli marketingovou ani organizační).