II.1.d1 Podíl dospělých účastníků, kteří si sami hradí náklady na formální vzdělávání

Zdroj dat

AES

Otázka pro výpočet indikátoru je v dotazníku AES obsažena, konkrétně výsledky této otázky však nejsou prozatím publikovány na národní ani na mezinárodní úrovni. 

Význam indikátoru

Skutečnost, že jednotlivec vynakládá vlastní prostředky na další vzdělávání, svědčí o tom, že své vzdělávání vnímá jako osobní investici. Podíl těchto lidí na celkovém počtu účastníků dalšího vzdělávání naznačuje, do jaké míry je tento názor ve společnosti rozšířen, zároveň však odráží i obecné způsoby financování dalšího vzdělávání. Zatímco částečné hrazení nákladů na další vzdělávání svědčí zejména o ochotě lidí investovat do svého vzdělávání, vysoká míra lidí, kteří si náklad hradí v plné výši, naopak svědčí o nízké míře existující finanční podpory z jiných zdrojů. U formálního vzdělávání je tento indikátor výrazně ovlivněn legislativním systémem upravujícím další vzdělávání v dané zemi. Indikátor je třeba interpretovat ve spojitosti s indikátorem účasti na dalším formálním vzdělávání. Pokud je míra účasti na dalším formálním vzdělávání nízká a zároveň si většina účastníků hradí toto vzdělávání sama, pak je zjevné, že finanční důvody mohou tvořit překážku v účasti na dalším vzdělávání.

Metodika výpočtu

Indikátor se vztahuje k formálnímu vzdělávání populace ve věku 25-64 let. Indikátor je vypočten jako podíl lidí, kteří si úplně nebo částečně hradili náklady na další formální vzdělávání, na všech účastnících dalšího formálního vzdělávání v tomto věku. Údaje se vztahují ke vzdělávání v posledních 12 měsících.