II.1.d2 Výdaje účastníků na další formální vzdělávání

Zdroj dat

AES

Data pro výpočet indikátoru pocházejí z mezinárodního šetření AES. Indikátor je přebírán z webových stránek Eurostatu, přepočet na cenovou hladinu je proveden následně. Regionální údaje by v případě tohoto indikátoru byly vzhledem k nízké účasti dospělých na formálním vzdělávání málo spolehlivé.

Význam indikátoru

Objem výdajů účastníka na další vzdělávání vypovídá o investicích, které vynakládají jednotlivci na další formální vzdělávání. Tyto částky jsou silně ovlivněny tím, jak je nastavena vzdělávací politika v oblasti formálního vzdělávání. Vypovídají o ochotě jednotlivců investovat soukromé prostředky do zvyšování formální kvalifikace.

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočten jako objem peněz vydaných na formální vzdělávání v posledních 12 měsících v průměru jedním účastníkem. Indikátor je přepočten z EUR na PPS (purchasing power standard) kvůli zrušení vlivu rozdílných cenových hladin v jednotlivých zemích (je tak přepočten na cenovou hladinu průměru EU-27).