II.3.d3 Podpora DV a zaměstnanosti ze strukturálních fondů

Zdroj dat

Informační systém služeb zaměstnanosti

Zdrojem dat pro výpočet indikátoru jsou statistiky MPSV (resp. úřadů práce).

Význam indikátoru

Indikátor popisuje specifický časově omezený zdroj finanční podpory dalšího vzdělávání, který je k dispozici vedle dlouhodobějších zdrojů.

Metodika výpočtu

V mnoha programech kofinancovaných z ESF, které se začaly realizovat od roku 2004, se objevuje podpora dalšího vzdělávání, je však velmi obtížné vyčlenit finanční prostředky investované právě do tohoto vzdělávání.

V následujících oblastech se další vzdělávání objevuje, nicméně může být zkombinováno s dalšími aktivitami (např. s počátečním vzděláváním v dané oblasti apod.) – podpora dalšího vzdělávání je zde ale natolik významná, že by neměly být z celkového přehledu opomenuty.

Prioritní osy a oblasti OP LZZ

  • OP LZZ – Prioritní osa 1 – Adaptabilita

Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Oblast podpory 1.2 (část) Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturovalizovaných podniků

(kromě dalšího vzdělávání zaměstnanců zahrnuje i oblast organizace práce a poradenství; většinu zaměření nicméně tvoří další vzdělávání)

  • OP LZZ – Prioritní osa 2 – Aktivní politiky trhu práce

Oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti (zahrnuje podporu rekvalifikací, ale kromě toho i další složky APZ)

Oblast podpory 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj

  • OP LZZ – Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce