II.5.d1 Struktura poskytovatelů podnikového vzdělávání

Zdroj dat

CVTS

V mezinárodním srovnání je indikátor přebírán z webových stránek Eurostatu, krajské srovnání není k dispozici.

Význam indikátoru

Podnikové vzdělávání tvoří převážnou část celého dalšího neformálního vzdělávání. Určité procento vzdělávání si podniky realizují interně, další část nakupují od různých poskytovatelů. Složení poskytovatelů podnikového vzdělávání přináší důležitou informaci o tom, jak vypadá trh poskytovatelů dalšího vzdělávání.

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočten jako podíl hodin poskytovaných jednotlivými typy poskytovatelů na celkových hodinách externích podnikových kurzů. Je připojena doprovodná informace o tom, jaký je podíl těchto externích kurzů na celkovém počtu hodin strávených zaměstnanci na kurzech (tedy jaké procento kurzů podniky subkontrahují). Členění typů poskytovatelů se mezi koly CVTS2 a CVTS3 měnilo, přímá srovnatelnost šetření CVTS2 s pozdějšími proto není možná. Od roku 2005 (tj. od CVTS3) se používá následující členění:

  • Veřejné školy (SŠ, VOŠ a VŠ)
  • Veřejné vzdělávací instituce (financované nebo řízené orgány státní správy, např. centra vzdělávání pro dospělé)
  • Soukromé vzdělávací společnosti
  • Soukromé společnosti, jejichž hlavní činností není vzdělávání
  • Odborové organizace
  • Obchodní komory, sektorové orgány, organizace zaměstnavatelů
  • Ostatní poskytovatelé vzdělávání