III.1.d2 Počet škol a kapacita programů nabízejících vzdělávání v jiné než denní formě

Zdroj dat

SET+statistiky přijímacího řízeni VŠ

Data pro střední školy je možné získávat z databáze SET. Pro vysoké školy jsou údaje přebírány ze statistik o přijímacím řízení na VŠ. 

Význam indikátoru

Cílem indikátoru je postihnout, jaká je nabídka dalšího formálního vzdělání ve formách, které jsou vhodné pro vzdělávání dospělých, tedy v jiných než denních, popř. prezenčních formách.

Metodika výpočtu

Indikátor uvádí počty škol a počty míst ve vzdělávacích programech v jiných než prezenčních a denních formách v absolutních číslech v členění podle stupňů vzdělání a podle oborů. Dále uvádí podíl počtu škol poskytujících vzdělávání v jiných než denních formách na celkovém počtu škol poskytujících sledovaný obor. U středních škol se jedná o přímo zveřejňované kapacity na základě šetření SET. U vysokých škol je doplněn odhad kapacity na základě statistik přijímacího řízení (počtů přijatých bez ohledu na to, zda se skutečně zapsali či nikoli).