III.2.d3 Akreditované kurzy dalšího vzdělávání

Zdroj dat

DAK + seznamy akreditovaných kurzů ministerstev

Zdrojem dat pro výpočet indikátoru jsou seznamy zveřejňované na webových stránkách jednotlivých ministerstev. V případě akreditací udělovaných MŠMT je zdrojem dat databáze EU-DAT, která je propojena se systémem DAK. V budoucnu bude databáze obsahovat i všechny akreditované kurzy realizované školami. 

Význam indikátoru

Cílem indikátoru je přinést informaci o specifickém segmentu dalšího neformálního vzdělávání – akreditovaných kurzech. Protože uvádí informaci o počtech udělených akreditací bez ohledu na to, zda se v daném období realizovaly, udává informaci ne o nabídce jako takové, ale spíše o potenciálu vzdělávacích společností.

Metodika výpočtu

Mezi akreditované kurzy patří jednak kurzy rekvalifikační akreditované následujícím způsobem:

  • MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
  • MŠMT (z oblasti sportu)
  • MPSV (podle zákona č. 108/2006 Sb.)
  • MZd (podle zákona č. 96/2004 Sb.)
  • MZe
  • podle zvláštního právního předpisu
  • realizovaná školou v rámci zapsaného oboru nebo VŠ s akreditovaným studijním programem
  • a dále pak další akreditované kurzy (MŠMT-DVPP, MPSV, MV, MZd)

Indikátor uvádí počet akreditovaných kurzů a jejich kapacitu v členění podle ministerstev a skupin oborů vzdělávání. Jedná se o všechny akreditované kurzy bez ohledu na to, zda jsou v dané chvíli aktuálně nabízeny či nikoli.