III.3.d1 Vyhodnocování vzdělávacích potřeb podniku

Zdroj dat

CVTS

Data vycházejí z výsledků šetření CVTS, pro mezinárodní srovnání jsou přebírána z webových stránek Eurostatu. Regionální údaje nejsou k dispozici.

Význam indikátoru

Indikátor popisuje, jaké metody vyhodnocování vzdělávacích potřeb podniky využívají. Pomáhá tak porozumět, jakým způsobem je tvořena poptávka po vzdělávání ze strany podniků a nakolik pak tato poptávka odpovídá dlouhodobější koncepci rozvoje podniku, či do jaké míry je tvořena nahodile na základě aktuální potřeby.

Metodika výpočtu

Indikátor se skládá z několika položek, přičemž u každé je uvedeno procento podniků realizujících danou metodu ze všech podniků, které ve sledovaném roce poskytly nějakou formu vzdělávání. Jednotlivými sledovanými položkami jsou:

  • Podnik má osobu nebo útvar zodpovědný za další odborné vzdělávání zaměstnanců
  • Podnik vyhodnocuje své budoucí potřeby dovedností
  • Podnik vyhodnocuje vzdělávací potřeby zaměstnanců
  • Podnik má vzdělávací plán
  • Podnik má rozpočet na vzdělávání
  • Využití externích poradelnských služeb o dalším odborném vzdělání