IV.0.d1 Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 12 měsících

Zdroj dat

AES

V mezinárodním srovnání je indikátor pocházející z AES přímo publikován na internetových stránkách Eurostatu. Regionální členění veřejně publikováno není, je nutný výpočet z dat za jednotlivce (mikrodata).

Význam indikátoru

Účast dospělé populace na dalším vzdělávání v posledních 12 měsících je alternativním indikátorem k indikátoru IV.0.1. V porovnání s ním informuje o účasti na dalším vzdělávání v delším časovém horizontu, dosahuje proto vyšších hodnot. Poskytuje do jisté míry reálnější obraz o účasti populace či jejích podskupin (nezaměstnaných, starší populace, lidí s nižší kvalifikací) na dalším vzdělávání. Každoroční účast na nějaké formě dalšího vzdělávání je možné považovat za pravidelnou. Naopak nelze předpokládat, že i lidé pravidelně se účastnící dalšího vzdělávání, se ho budou účastnit každý měsíc. Indikátor vztahující se k posledním 12 měsícům je také výhodnější zejména v případě, že se dále pracuje s podrobnějším členěním (například regionálním, ale i ve specifických skupinách), neboť dává statisticky spolehlivější výsledky.

Metodika výpočtu

Indikátor je v základní variantě vypočítán jako podíl osob, které se v uplynulých 12 měsících účastnily jakékoli formy dalšího vzdělávání (formálního nebo neformálního), na populaci ve věku 25-64 let a uváděn v %.

Varianty pro specifické skupiny populace jsou vypočteny jako podíl účastníků dalšího vzdělávání (formálního nebo neformálního) v uplynulých 12 měsících v populaci ve věku 55-64 let, mezi nezaměstnanými a mezi lidmi s nižším vzděláním (ISCED 0-2 pro mezinárodní srovnání; vzdělání bez maturity pro regionální srovnání).