IV.1.d1 Účast dospělé populace na formálním vzdělávání v posledních 12 měsících

Zdroj dat

AES
V mezinárodním srovnání je indikátor pocházející z AES přímo publikován na internetových stránkách Eurostatu. Regionální členění veřejně publikováno není, je nutný výpočet z dat za jednotlivce (mikrodata).

V mezinárodním srovnání je indikátor pocházející z AES přímo publikován na internetových stránkách Eurostatu. Krajské členění veřejně publikováno není, je nutný výpočet z dat za jednotlivce (mikrodata). V současné době je však velkou nevýhodou tohoto indikátoru, že zdrojem dat pro něj je šetření AES, které bylo zatím realizováno pouze jednou a v budoucnu by mělo být realizováno v pětiletých intervalech, což neposkytuje dostatečné časové řady, které je důležité u základního indikátoru mít. V průběhu roku 2011 byly nicméně pilotovány nové otázky do Výběrového šetření pracovních sil, které by měly právě tento indikátor začlenit. V minulosti byla otázka vztahující se k posledním 12 měsícům i v Ad-hoc modulu k Výběrovému šetření pracovních sil, ale jeho metodika nebyla s AES plně srovnatelná.

Význam indikátoru

Indikátor informuje o účasti dospělé populace a jejích podskupin (nezaměstnaných, starší populace, osob s nižší kvalifikací) na formálním vzdělávání, které probíhá ve vzdělávacích institucích a vede k získání uznávaných certifikátů a kvalifikací. Informuje nás tak o míře zvyšování formální kvalifikace populace v dospělém věku.

Metodika výpočtu

Indikátor je v základní variantě vypočítán jako podíl osob, které se v uplynulých 12 měsících účastnily formálního vzdělávání, na populaci ve věku 25-64 let a uváděn v %.

V mezinárodním srovnání může být mírně zkreslen, protože studenti počátečního vzdělávání mohou v různých zemích dokončovat v určité míře počáteční vzdělávání i po 25. roce věku.

Varianty pro specifické skupiny populace jsou vypočteny jako podíl účastníků formálního vzdělávání v uplynulých 12 měsících v populaci ve věku 55-64 let, mezi nezaměstnanými a mezi lidmi s nižším vzděláním (ISCED 0-2 pro mezinárodní srovnání).