IV.1.d3 Účast dospělé populace na formálním vzdělávání v posledních 4 týdnech

Zdroj dat

LFS (VŠPS)

Výhodou indikátoru jsou poměrně dlouhé dostupné časové řady a každoroční publikace. Krajské členění je nicméně statistickou spolehlivostí již dotčeno a dochází k nestabilitě časových řad. Perspektivnější by bylo proto začlenění otázky vztahující se k účasti v posledních 12 měsících do Výběrového šetření pracovních sil a výměna za indikátor IV.1.1. Z tohoto důvodu také v regionálním členění nejsou publikována data pro specifické podskupiny populace.

Význam indikátoru

Indikátor informuje o účasti populace a jejích podskupin (starší populace, osoby s nižší kvalifikací) na formálním vzdělávání, informuje nás tak o míře zvyšování formální kvalifikace populace v dospělém věku. V mezinárodním srovnání může být mírně zkreslen, protože studenti počátečního vzdělávání mohou v různých zemích dokončovat v určité míře počáteční vzdělávání i po 25. roce věku.

Metodika výpočtu

Indikátor je v základní variantně vypočítán jako podíl osob, které se v uplynulých 4 týdnech účastnily formálního dalšího vzdělávání, na populaci ve věku 25-64 let a uváděn v %.

Varianty pro specifické skupiny populace jsou vypočteny jako podíl účastníků dalšího formálního vzdělávání v uplynulých čtyřech týdnech mezi lidmi s nižším vzděláním (ISCED 0-2 pro mezinárodní srovnání) a v populaci ve věku 55-74 let. Obvykle používaná věková skupina  55-64 let pro starší populaci není bohužel na Eurostatu publikována.