IV.1.d4 Podíl absolventů starších 30 let na všech absolventech terciárního vzdělávání_metodika předchozí

Publikováno v Metodika

Zdroj dat

Databáze UOE / školská matrika

Na mezinárodní úrovni jsou používána data ze sběru UOE (Unesco, OECD, Eurostat). Jedná se o administrativní data ze školského systému, v ČR zajišťuje sběr dat Ústav pro informace ve vzdělávání prostřednictvím matriky studentů. Data jsou přímo v podobě tohoto indikátoru publikována na Eurostatu.

Na krajské úrovni je problém s přiřazováním jednotlivých škol ke krajům. Ideální by pro výpočet indikátoru bylo získat z matriky studentů údaje o věkové struktuře absolventů terciárního vzdělávání podle kraje jejich bydliště a místa výuky. Matrika by tyto údaje měla obsahovat, nejsou však v současné době publikovány. Publikována je pouze věková struktura absolventů jednotlivých škol, školy je však v některých případech problémem vztáhnout ke kraji.

Pro výpočet indikátoru byl proto proveden zástupný výpočet na základě dat z Výběrového šetření pracovních sil. Tabulka obsahuje informace o podílu studentů terciárního vzdělávání starších třiceti let. Byl proveden i pokus dopočíst absolventy, jejich počty jsou však v krajském členění ze statistického hlediska málo spolehlivé.

Význam indikátoru

Indikátor se snaží odhadovat účast na dalším terciárním vzdělávání na základě věku jeho účastníků. Vychází z toho, že absolventi starší 30 let (bez ohledu na to, zda proces vzdělávání od počátečního přerušili nebo ne) už z převážné většiny kombinují studium s prací a jejich studium proto má aspekty dalšího vzdělávání.

Metodika výpočtu

Indikátor se počítá jako podíl absolventů terciárního vzdělávání starších třiceti let na všech absolventech terciárního vzdělávání v daném roce a je uváděn v %. Do terciárního vzdělávání se počítají programy na úrovni ISCED 5 a 6, kterému v českém prostředí odpovídají vyšší odborné školy a všechny stupně vysokoškolského studia). Metodiku indikátor v této podobě používá Eurostat.