IV.2.d1 Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání v posledních 12 měsících

Zdroj dat

AES

Mezinárodní data jsou veřejně publikována v databázi Eurostatu. Regionální členění publikováno na stránkách ČSÚ není a musí být dopočítáváno z dat za jednotlivce (mikrodata).

Význam indikátoru

Indikátor popisuje účast na neformálním vzdělávání populace či jejích podskupin (nezaměstnaní, starší populace, osoby s nižší kvalifikací)  v posledních 12 měsících. Poskytuje tak do jisté míry reálnější obraz o podílu účastníků dalšího vzdělávání než účast měřená za poslední 4 týdny, protože ani pravidelní účastníci dalšího vzdělávání se nemusejí vzdělávat každý měsíc.

Metodika výpočtu

Indikátor je v základní variantě počítán jako podíl lidí, kteří se v uplynulých 12 měsíců účastnili neformálního vzdělávání, v populaci 25-64.

Varianty pro specifické skupiny populace jsou vypočteny jako podíl účastníků dalšího neformálního vzdělávání v uplynulých 12 měsících mezi lidmi s nižším vzděláním (ISCED 0-2 pro mezinárodní srovnání), mezi nezaměstnanými a v populaci ve věku 55-64 let.