IV.2.d2 Účast nezaměstnaných na rekvalifikacích

Zdroj dat

Informační systém služeb zaměstnanosti

Primárním zdrojem dat jsou od roku 2010 data z úřadů práce (Informační systém služeb zaměstnanosti). Pro časové srovnání byly doplňkově dopočteny indikátory za rok 2008 a 2009. Pro výpočet indikátorů v období 2001-2009 byly totiž použity publikace ČSÚ „Vývoj lidských zdrojů v krajích - vybrané kapitoly v letech 2000 až 2009", které obsahovaly již vypočtený indikátor pro jednotlivé kraje.

Význam indikátoru

Účast nezaměstnaných na dalším vzdělání je specifickou skupinou dalšího vzdělávání. Jejich vzdělávání je zpravidla financováno z veřejných zdrojů a ovlivňuje jejich následnou zaměstnatelnost. Informace o rozsahu účasti nezaměstnaných na dalším vzdělávání a efektivitě jejich vzdělávání ve vztahu k nalezení zaměstnání je velmi důležitým ukazatelem.

Metodika výpočtu

Hlavním skupinu dalšího vzdělávání nezaměstnaných tvoří rekvalifikace, které jsou využity jako základ pro tvorbu indikátoru pro ČR a krajské srovnání. Na mezinárodní úrovni však informace o rekvalifikacích nejsou k dispozici, neboť závisejí na formě a organizaci sociálního systému v dané zemi. Za ukazatel pro mezinárodní srovnání je tedy možné považovat indikátor IV.2.1 pro skupinu nezaměstnaných.

Pro krajské srovnání jsou použita data MPSV (úřadů práce) o počtech uchazečů o zaměstnání a rekvalifikací. Indikátor je spočítán jako poměr počtu účastníků rekvalifikací v daném roce k počtu uchazečů o zaměstnání k 31.12. předchozího roku.