IV.3.1 Počty udělených kvalifikací v přepočtu na zaměstnanost v dané profesi

Zdroj dat

ISKA

Zdrojem dat bude v budoucnu, podobně jako u indikátoru IV.3.1 ISKA. Pro výpočet zaměstnanosti v jednotlivých profesních skupinách bude využíváno Výběrové šetření pracovních sil. V současné době neexistují data, ze kterých by bylo možno indikátor počítat.

Budoucím informačním zdrojem by měl být Informační systém pro kvalifikace a autorizace (ISKA), který by měl umožnit i získání dat v krajském členění. Indikátor je vyvinutý specificky pro české prostředí, mezinárodní srovnání zde nemá žádný význam.

Význam indikátoru

Indikátor vztahuje počty udělených kvalifikací k zaměstnanosti v relevantních profesních skupinách. Bude nás tak informovat o míře zvyšování kvalifikace v jednotlivých profesních skupinách a nepřímo také o nedostatku pracovníků s odpovídající formální kvalifikací v této profesní skupině.

Metodika výpočtu

Indikátor bude vypočten jako počet kvalifikací udělených v daném roce na 1000 zaměstnaných v odpovídající profesní skupině. Prozatím je v datech obsažena provizorní verze indikátoru, která ukazuje kumulativní počty úspěšně složených zkoušek v členění podle autorizujících orgánů.