IV.4.d1 Podíl zaměstnanců účastnících se jednotlivých typů vzdělávání, ze všech podniků

Zdroj dat

CVTS

Data pro mezinárodní srovnání jsou převzata z webových stránek Eurostatu. Regionální třídění není k dispozici.

Význam indikátoru

Podíl zaměstnanců účastnících se jednotlivých forem dalšího vzdělávání informuje o míře účasti na podnikovém vzdělávání z pohledu jednotlivce – zaměstnance. Údaje mohou poskytovat odlišný obrázek než podíl podniků, neboť například velké podniky vzdělávají častěji než malé a vzdělávání se tak dotkne většího podílu zaměstnanců než podniků.

Sledovány jsou různé formy vzdělávání, a to jak kurzy, tak ostatní formy neformálního vzdělávání (rotace pracovních míst, školení on-the-job, studijní kroužky, sebevzdělávání a účast na konferencích).

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočítán jako podíl zaměstnanců, kteří se účastní dané formy vzdělávání, na počtu zaměstnanců všech podniků zahrnutých do šetření.

K dispozici jsou informace o počtech účastníků jednotlivých forem, nemůžeme však spočítat jejich celkový souhrn, neboť účastníci jednotlivých forem se mohou překrývat. Nelze tedy např. spočítat počet účastníků ostatních forem vzdělávání vyjma kurzů v souhrnu.