IV.4.d2 Podíl zaměstnanců účastnících se jednotlivých typů vzdělávání, ze vzdělávajících podniků

Zdroj dat

CVTS

Data pro mezinárodní srovnání jsou převzata z webových stránek Eurostatu. Regionální třídění není k dispozici.

Význam indikátoru

Zatímco indikátor IV.4.d1 informuje o celkové rozsahu podnikového vzdělávání v dané zemi, indikátor IV.4.d2 informuje spíše o míře rovného přístupu zaměstnanců vzdělávajících podniků k podnikovému vzdělávání.

Sledovány jsou různé formy vzdělávání, a to jak kurzy, tak ostatní formy neformálního vzdělávání (rotace pracovních míst, školení on-the-job, studijní kroužky, sebevzdělávání a účast na konferencích). Ostatní formy neformálního vzdělávání byly zjišťovány až v roce 2005. Pro rok 2010 zatím nebyly zveřejněny.

Metodika výpočtu

Tento indikátor je vypočítán obdobně jako indikátor IV.4.d1. Při jeho výpočtu je však počet zaměstnanců účastnících se jednotlivých forem podnikového vzdělávání dělen pouze počtem zaměstnanců těch podniků, které nějaké vzdělávání poskytují. Máme informace o počtech účastníků jednotlivých forem, nemůžeme však spočítat jejich celkový souhrn, neboť účastníci jednotlivých forem se mohou překrývat.