Vzdělávání starší populace

Stárnutí populace způsobené poklesem porodnosti a prodlužováním lidského věku vyvolává nutnost prodlužování pracovní aktivity a odložení odchodu do starobního důchodu do vyššího věku. Pracovníci v předdůchodovém věku začínají být stále důležitější skupinou, u které je také třeba sledovat podmínky dalšího vzdělávání. Proto jsou hodnoty některých indikátorů k dispozici nejen pro populaci jako celek, ale také pro věkovou skupinu 55-64 let.

Graf: Účast dospělé a starší populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech (IV.0.1) - 2015, % [i] 

Starší populace má v průměru nižší dosažené formální vzdělání než mladší ročníky. Obzvláště podíl terciárně vzdělaných je u populace 55-64 let výrazně nižší než u dospělé populace jako celku. Alespoň středního vzdělání ale mělo v roce 2015 87% populace ve věku 55-64 let, což je čtvrtá nejvyšší hodnota v EU-27. Nižší dosažená úroveň formálního vzdělání spojená s tím, že poznatky získané v průběhu formálního vzdělání mohou být již značně zastaralé, tvoří na pracovním trhu pro starší populaci ve srovnání s mladší určitou nevýhodu. Výhodou je naopak délka praxe a zkušenost. Ta by však měla být doplňována též dalším vzděláváním, které umožní prohlubovat znalosti a sledovat nové trendy. Starší populace se však dalšího vzdělávání účastní výrazně méně než dospělá populace jako celek. V ČR je nepoměr mezi účastí starší a mladší populace na dalším vzdělávání ještě vyšší než v Evropě. Vzhledem k tomu, že zároveň rychlost stárnutí populace je v ČR jedna z nejvyšších v EU, znamená tato velmi nízká účast populace v předdůchodovém věku na vzdělávání výraznou nevýhodu.

Klíčové indikátory popisující vzdělávání starší populace

Indikátor Populace 55-64 Relace k celé populaci (celá pop.=100) Rok
ČR EU-15 EU-27 jednotka Pořadí ČR v EU-27 ČR EU-15 EU-27 Celá populace (věk)
Podíl dospělé populace s terciárním vzděláním (I.1.1)    [?] 14,5 23,6 21,8 % 21. 65 75 73 25-64 2015
Podíl dospělé populace se středním nebo vyšším vzděláním (I.1.2)    [?] 87,7 64,4 67,8 % 4. 94 88 89 25-64 2015
Míra ekonomické aktivity (I.4.1)    [?] 58,8 59,6 57,4 % 13. 78 81 79 15-64 2015
Míra nezaměstnanosti (I.4.2)    [?] 4,4 7,2 6,9 % 24. 86 73 73 15-64 2015
Typy bariér v účasti na dalším vzdělávání (III.5.2) - respondent pro svou práci vzdělávání nepotřeboval    [?] 60,4 51,6* 57,5 % 14. z 21 145 114* 114 25-64 2011
Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech (IV.0.1)    [?] 2,9 5,8 4,8 % 17. 34 46 44 25-64 2015
Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech (IV.2.1) [?] 2,3 5,5 4,6 % 17. 34 58 57 25-64 2015

Pozn.: * ukazatel je vypočítán za EU-17

Doplňkové indikátory popisující vzdělávání starší populace